Σχήματα Πιστοποίησης Επαγγελματιών PeopleCert

Τα Σχήματα Πιστοποίησης για διάφορους κλάδους επαγγελματιών της PeopleCert είναι σχήματα που έχουν διαπιστευθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 17024 ώστε να καλύπτουν πλήρως το Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο αυτών των επαγγελμάτων.

Για επαληθεύση πιστοποιητικού μπορείτε να πατήσετε εδώ

Προγράμματα Αναβάθμισης Δεξιοτήτων και Επανακατάρτισης

Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις

Επαγγελματίες Εκτιμητές