Regulamin świadczenia usług online

Regulamin korzystania z serwisu internetowego PeopleCert

Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu („Regulamin”) dotyczy:

 • korzystania z witryn internetowych oraz powiązanych serwisów internetowych (zwanych łącznie „serwisami internetowymi”) dostarczanych przez spółki z grupy PeopleCert (zwane łącznie „PeopleCert” lub „my”),
 • sprzedaży książek i innych produktów fizycznych za pośrednictwem serwisów internetowych.

W przypadku określonych serwisów PeopleCert mogą mieć zastosowanie dodatkowe regulaminy, w tym poniższy Regulamin korzystania z serwisów oraz inne regulaminy, które są przekazywane użytkownikom. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do serwisów i transakcji partnerów PeopleCert działających na podstawie umowy o współpracę, gdzie zastosowanie mają warunki określone w takiej umowie.

 

1. Akceptacja i warunki korzystania

Zarejestrowani użytkownicy serwisów PeopleCert, w tym użytkownicy, którzy płacą za korzystanie z serwisów PeopleCert za pośrednictwem strony trzeciej i/lub voucherem, są zobowiązani do zaakceptowania niniejszego Regulaminu. Jeśli użytkownik zamierza korzystać z naszych serwisów internetowych jako gość, musi przestrzegać niniejszego Regulaminu (w przypadku braku zgody na jego postanowienia, nie może korzystać z serwisów internetowych). Zarówno zarejestrowani użytkownicy, jak i goście serwisów internetowych, są nazywani w niniejszym Regulaminie użytkownikami.

Jeśli użytkownik naruszy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, jego upoważnienie do korzystania z serwisów internetowych zostanie cofnięte i będzie musiał on niezwłocznie zniszczyć wszelkie pobrane z nich materiały.

 

2. Niedozwolone zachowania

Użytkownik nie może, bezpośrednio ani pośrednio:

a. Przesyłać do serwisów internetowych ani instalować, dodawać lub w inny sposób przekazywać treści, oprogramowania, złośliwego oprogramowania, reklam, wiadomości lub innych elementów bądź procesów, które w jakikolwiek sposób zakłócają korzystanie z serwisów lub negatywnie wpływają na komputery, serwery bądź bazy danych PeopleCert.
b. Kopiować, modyfikować, odtwarzać, dezasemblować, redystrybuować, publikować w innych miejscach, zmieniać, traktować jako podstawę do opracowania innego wytworu, przenosić własności, licencjonować, przenosić ani dostosowywać żadnych składników oprogramowania, informacji, tekstów, elementów graficznych, kodów źródłowych lub kodów HTML bądź innych treści dostępnych w serwisach internetowych.
c. Usuwać oraz modyfikować praw autorskich, znaków towarowych, informacji prawnych ani innych informacji na temat własności z treści dostarczanych za pośrednictwem serwisów internetowych.
d. Naruszać ani pomijać mechanizmów zabezpieczających serwisy internetowe ani podejmować wysiłków zmierzających do powyższego, co obejmuje dostęp do danych lub serwerów, do których użytkownik nie ma praw dostępu.
e. Korzystać z narzędzi (np. przeszukiwarki lub innego automatycznego mechanizmu wyszukiwania bądź innych metod) w celu uzyskiwania informacji o serwisach internetowych, innych użytkownikach lub PeopleCert.

 

3. Poufność procesu certyfikacji i materiałów

Cały proces certyfikacji jest poufny. Usługi egzaminacyjne i certyfikacyjne („usługi certyfikacji”) są udostępniane osobom fizycznym wyłącznie na potrzeby dokonania własnej oceny. W zakresie usług certyfikacji użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących wytycznych dla kandydatów. Wytyczne te są udostępniane po dokonaniu rejestracji. Użytkownikowi wyraźnie zabrania się – niezależnie od celu – ujawniania, publikowania, powielania lub przesyłania wszelkich materiałów dotyczących procesu certyfikacji — w całości lub w części, w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków, w tym wizualnych, dźwiękowych, słownych, pisemnych, elektronicznych lub mechanicznych — bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody PeopleCert.

4. Dostęp do serwisów internetowych

W przypadku gdy użytkownik uzyskuje dostęp do serwisów internetowych za pomocą nazwy użytkownika (np. numer kandydata) i hasła (np. PINu egzaminacyjnego), które otrzymał od nas, odpowiada on za ochronę poufności swojej nazwy użytkownika i hasła oraz za ograniczanie dostępu do danego komputera po zalogowaniu się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła. Konto użytkownika jest w pełni prywatne i nie powinno być udostępniane innym osobom ani na nie przenoszone. Użytkownik zobowiązuje się wziąć na siebie odpowiedzialność za swoje działania podejmowane pod swoją nazwą użytkownika i swoim hasłem. PeopleCert może zamykać konta użytkowników według własnego uznania w przypadku naruszenia niniejszych wymogów lub wytycznych dotyczących certyfikacji kandydatów.

Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniego i kompatybilnego sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu telekomunikacyjnego oraz usług internetowych niezbędnych do korzystania z serwisów internetowych. Użytkownik otrzyma powiadomienie e-mailowe, gdy tego rodzaju sprzęt komputerowy, oprogramowanie, inny sprzęt i usługi będą wymagane. Informacje te są również dostępne na koncie użytkownika w zakładce „Przegląd” pod adresem https://peoplecert.org/overview.

PeopleCert dołoży wszelkich uzasadnionych komercyjnie starań, aby zapewnić niezakłócony dostęp do serwisów internetowych. Jednak PeopleCert nie może zagwarantować dostępności serwisów internetowych. Niedostępność serwisów internetowych może wynikać z przyczyn niezależnych od PeopleCert. Serwisy internetowe mogą być niedostępne wskutek okresowej konserwacji lub z powiązanych przyczyn. W takich przypadkach PeopleCert podejmie wszelkie uzasadnione komercyjnie środki w celu przywrócenia dostępu w racjonalnie możliwym terminie. Określenie „uzasadnione komercyjnie” oznacza racjonalne działania podejmowane w dobrej wierze bez nadmiernego lub obciążającego wykorzystywania bądź poświęcania czasu, zasobów, personelu lub środków pieniężnych.

5. Prawa własności intelektualnej

Serwisy internetowe i wszystkie informacje w nich zawarte („materiały”) stanowią własność PeopleCert i jej licencjodawców, którzy zastrzegają sobie wszelkie prawa własności intelektualnej w zakresie wszystkich materiałów dostępnych w serwisach internetowych, z zastrzeżeniem że PeopleCert udziela użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej i niezbywalnej licencji na korzystanie z serwisów internetowych, do których użytkownik ma dostęp zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Użytkownik powinien założyć, że wszystko, co widzi, czyta i słyszy w serwisach internetowych (np. produkty, znaki towarowe, logotypy, znaki usługowe, obrazy, filmy, pliki audio, zdjęcia, ilustracje, tekst, opinie użytkowników i inne materiały), jest chronione prawem autorskim i/lub znakami towarowymi. PeopleCert® i PeopleCert All talents, certified.® są zastrzeżonymi znakami towarowymi PeopleCert. Dalsze informacje na temat innych znaków towarowych, które można znaleźć w serwisach internetowych, są dostępne na stronie Informacje o znakach towarowych.

Użytkownikowi nie wolno sprzedawać, powielać, rozpowszechniać, modyfikować, eksponować, traktować jako podstawę do opracowania innego wytworu, publikować w innych miejscach ani wykorzystywać w inny sposób, przechowywać oraz dystrybuować żadnych materiałów bez pisemnej zgody PeopleCert. PeopleCert zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku naruszenia tych praw i ograniczeń.

 

6. Materiały dostarczane „w stanie, w jakim są”

Materiały zostały opracowane w celu udostępniania informacji o PeopleCert oraz produktach i usługach firmy. Chociaż firma PeopleCert zachowała należytą staranność w toku opracowywania materiałów, serwisy internetowe i materiały są udostępniane „w stanie, w jakim są” i bez żadnych gwarancji dotyczących dokładności, kompletności lub przydatności jakichkolwiek informacji. Niniejszym wyraźnie wyłącza się wszelkie gwarancje – ustawowe lub dorozumiane (w tym dotyczące przydatności do określonego celu, odpowiedniej jakości i terminowej dostawy) – w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

 

7. Zakupy i płatności kartą kredytową

PeopleCert oferuje produkty, egzaminy i usługi do zakupu zdalnego i elektronicznego. Wszelkie opłaty za wysyłkę książek i innych produktów fizycznych będą naliczane w chwili sprzedaży.

Płatności są realizowane w bezpieczny sposób przez wybranych przez nas operatorów płatności, a PeopleCert nie ma do nich dostępu. Na potwierdzeniu transakcji za pomocą karty kredytowej dla każdego zakupu pojawi się obciążenie przez www.peoplecert.org.

 

8. Anulowanie zakupu, zwrot ceny zakupu i zmiana terminu

Jeśli użytkownik dokonał zakupu przez pomyłkę lub zmienił zdanie, ma prawo anulować zakup, wypełniając pisemny wniosek o anulowanie zakupu w terminie 14 dni od dokonania płatności w następujący sposób:

i. Egzaminy: Jeśli użytkownik nie zarezerwował terminu egzaminu, może anulować zakup w terminie 14 dni od dokonania zakupu. Jeśli użytkownik zarezerwował termin egzaminu, może anulować zakup w terminie 14 dni od daty zakupu pod warunkiem, że data ta przypada na co najmniej 14 dni przed datą egzaminu.
ii. Członkostwo: Anulowania zakupu można dokonać w terminie 14 dni od daty zakupu pod warunkiem, że użytkownik nie aktywował swojego członkostwa.
iii. Książki fizyczne: Anulowania zakupu można dokonać przed wysyłką (nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia). Książkę można zwrócić w ciągu 14 dni od jej odbioru pod warunkiem opłacenia kosztów zwrotu i braku uszkodzeń książki. W razie problemów z książką skontaktuj się z nami w ciągu 5 dni od jej otrzymania, aby poprosić o nowy egzemplarz.
iv. E-booki: Zakup e-booków zamówionych wraz z egzaminem można anulować tylko po anulowaniu egzaminu (patrz warunki powyżej). Anulowania zakupu e-booków zakupionych oddzielnie można dokonać w terminie 14 dni od daty zakupu.
vi. Przełożenie terminu egzaminu: Jeżeli zarezerwowałeś swój egzamin na konkretną datę i chcesz ją zmienić, możesz to zrobić za pośrednictwem swojego konta PeopleCert. W takim wypadku może obowiązywać uzasadniona opłata.
vii. Spóźnienie/niestawienie się na egzaminie: Jeśli nie pojawisz się na zaplanowanym egzaminie w ciągu 10 minut od wyznaczonej godziny jego rozpoczęcia, nie będziesz mógł do niego przystąpić oraz wnioskować o zwrot pieniędzy. Możesz przełożyć termin swojego egzaminu za pośrednictwem swojego konta PeopleCert, a z powodu nieobecności na egzaminie zostaną naliczone podwyższone opłaty.

Wszystkie wnioski o anulowanie zakupu lub zwrot kwoty zakupu należy przesyłać drogą elektroniczną na adres customerservice@peoplecert.org. W przypadku złożenia właściwego wniosku o anulowanie zakupu PeopleCert dokona zwrotu kosztów zakupu. Zwroty będą dokonywane zawsze na tę samą kartę kredytową, która została użyta do zakupu. W razie zakupu vouchera akredytowanej organizacji szkoleniowej lub innego partnera PeopleCert wszelkie wnioski o anulowanie zakupu lub zwrot kosztów zakupu należy składać do właściwej organizacji lub właściwego partnera.

Jeśli użytkownik zarezerwował termin egzaminu i chciałby go zmienić, może to zrobić za pośrednictwem swojego konta PeopleCert. Jeżeli jest to zasadne, w takim przypadku może zostać naliczona dodatkowa opłata. 

 

9. Łącza do witryn internetowych stron trzecich

Serwisy internetowe mogą zawierać łącza do innych witryn internetowych prowadzonych przez strony trzecie. PeopleCert nie ponosi odpowiedzialności za zawartość witryn internetowych, do których łącza są udostępniane. PeopleCert nie aprobuje ani nie składa oświadczeń dotyczących takich witryn internetowych, informacji, oprogramowania lub innych produktów, usług bądź materiałów, które można w nich znaleźć, ani potencjalnych rezultatów korzystania z nich. Jeśli użytkownik chce uzyskać dostęp do witryn internetowych stron trzecich, do których łącza podano w serwisach internetowych, robi to wyłącznie na własne ryzyko.

 

10. Zmiany produktów i usług

Produkty i usługi dostępne za pośrednictwem serwisów internetowych mogą ulec zmianie i zostać wycofane bez powiadomienia. PeopleCert nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z takich zmian dodatkowe koszty, opóźnienia lub zobowiązania dla użytkownika, jego firmy lub przedstawicieli.

 

11. Obowiązujące prawo i spory

Niniejszy Regulamin podlega prawu Anglii i Walii, a wszelkie spory dotyczące Regulaminu podlegają jurysdykcji sądów Anglii z wyjątkiem sytuacji, gdy użytkownik posiada dodatkowe uprawnienia wynikające z przepisów lokalnego prawa. Użytkownik zwalnia PeopleCert z odpowiedzialności za wszelkie zobowiązania i odszkodowania wynikające z naruszenia niniejszego Regulaminu.

 

12. Ograniczenie odpowiedzialności

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO PEOPLECERT, DOSTAWCY FIRMY ORAZ INNE STRONY TRZECIE POWIĄZANE Z SERWISAMI INTERNETOWYMI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ODSZKODOWANIA (W SZCZEGÓLNOŚCI Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW, UTRATY DANYCH, STRAT CZASU LUB PRZERW W DZIAŁALNOŚCI, UTRATY ZAMÓWIEŃ BĄDŹ PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI) WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA, BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB WYNIKÓW KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ, WSZELKICH WITRYN INTERNETOWYCH Z NIĄ POWIĄZANYCH, BĄDŹ MATERIAŁÓW LUB USŁUG UDOSTĘPNIANYCH NA WSZELKICH TAKICH STRONACH, CZY TO NA PODSTAWIE GWARANCJI, UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ CZY INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ, I BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY FIRMA PEOPLECERT ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH. JEŚLI KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z MATERIAŁÓW, INFORMACJI LUB USŁUG DOSTĘPNYCH W NINIEJSZEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ BĘDZIE SKUTKOWAĆ KONIECZNOŚCIĄ ZAPEWNIENIA DODATKOWEJ POMOCY TECHNICZNEJ, SERWISU LUB NAPRAWY, UŻYTKOWNIK PONOSI WSZYSTKIE ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY. Żadne z postanowień niniejszej klauzuli nie wyłącza odpowiedzialności PeopleCert za szkody osobowe wynikające z zaniedbania ani za oszustwo.

 

13. Zmiany

Możemy zmienić niniejszy Regulamin w celu uwzględnienia zmian w produktach PeopleCert lub w przepisach prawa bądź z innych przyczyn, a zmieniony Regulamin zostanie opublikowany na tej stronie. Zarejestrowani użytkownicy zostaną powiadomieni o wszelkich istotnych zmianach w Regulaminie. Jeśli po powiadomieniu o zmianach użytkownik zdecyduje się skorzystać z serwisów internetowych, zostanie to potraktowane jako wyrażenie zgody na zmieniony Regulamin.

14. Rozdzielność postanowień

W przypadku gdy postanowienia niniejszego Regulaminu są lub staną się niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na prawomocność, ważność lub wykonalność innych postanowień Regulaminu.

 

Regulamin serwisu

Opcja egzaminu poprawkowego Take2

 1. Take2 to dodatkowa opcjonalna usługa oferowana dla wszystkich egzaminów. Można ją wykupić na maks. 15 minut przed rozpoczęciem egzaminu. Opcji Take2 nie można wykupić po niezdanym egzaminie.
 2. Opcja Take2 obejmuje voucher na egzamin poprawkowy w przypadku niezdania pierwszego egzaminu. Kandydaci muszą ustalić termin egzaminu poprawkowego i przystąpić do niego w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
 3. Opcja Take2 dotyczy konkretnego egzaminu. Nie można z niej skorzystać w ramach żadnej innej oferty i obowiązuje ona wyłącznie dla pierwotnie zakupionego egzaminu.
 4. Niestawienie się na egzamin Take2 lub nieprzełożenie jego terminu przed wyznaczoną datą egzaminu uniemożliwia kandydatom wykorzystanie vouchera Take2.
 5. Opcja Take2 nie podlega przeniesieniu, jej koszt nie podlega zwrotowi i nie można jej wymienić na gotówkę lub środki do wykorzystania, nawet jeśli pierwotny egzamin został zdany, przez co voucher Take2 nie jest już potrzebny.

Platforma Marketplace

 1. Platforma Marketplace firmy PeopleCert („Marketplace”) jest dostępna dla podmiotów, które podpisały umowę o współpracy z PeopleCert. Aby dokonać zakupów za pośrednictwem platformy Marketplace, należy wejść na stronę https://www.peoplecert.org/Partners, podając swoje dane logowania do serwisu Passport.
 2. Po wejściu na platformę Marketplace wystarczy umieścić w wirtualnym koszyku artykuły/książki, które mają zostać zakupione, a następnie sfinalizować zakup. Artykuły można zamawiać pojedynczo lub w większych ilościach.
 3. Ceny artykułów są podane na platformie Marketplace. Koszty wysyłki i przewidywane terminy realizacji dostaw są podane na platformie Marketplace w zależności od wybranej metody dostawy.
 4. Złożone zamówienie zostanie potwierdzone i przygotowane do wysyłki po otrzymaniu płatności.

 

Usługa członkowska MyAxelos

 1. Usługa członkowska MyAxelos od PeopleCert jest dostępna dla każdej osoby z aktywną subskrypcją usługi: https://my.axelos.com. Subskrybenci są zobowiązani do utworzenia konta w ramach subskrypcji. Po aktywowaniu subskrypcji dane do logowania mogą zostać wykorzystane do uzyskania dostępu do usługi na stronie https://my.axelos.com przez cały czas obowiązywania subskrypcji.
 2. Subskrypcja członkostwa MyAxelos jest oferowana w cyklu miesięcznym lub rocznym. Aktualne ceny subskrypcji można znaleźć na stronie https://www.axelos.com/for-professionals/my-axelos.
 3. Subskrybenci mogą rozszerzać swoją subskrypcję i zarządzać swoim profilem w obszarze zarządzania kontem na stronie MyAxelos.
 4. Subskrybenci mogą anulować subskrypcję w ciągu 14 dni od daty jej aktywacji, aby otrzymać pełny zwrot ceny zakupu. W celu anulowania subskrypcji w okresie pierwszych 14 dni należy skontaktować się z działem pomocy technicznej: membership@axelos.com
 5. W przypadku anulowania subskrypcji po upływie 14 dni zwrot ceny zakupu nie zostanie przyznany. Subskrybenci mogą anulować subskrypcję, kontaktując się z działem pomocy technicznej: membership@axelos.com. Usługa będzie wówczas dostępna do końca okresu obowiązywania subskrypcji i nie zostanie przedłużona po jego zakończeniu.

 

Ostatnia aktualizacja: 5 października 2022 r.

Polityka ochrony prywatności

Polityka prywatności PeopleCert

W niniejszej Polityce opisano sposób, w jaki firmy wchodzące w skład Grupy PeopleCert (dalej: „PeopleCert” lub „my”) gromadzą i przetwarzają dane umożliwiające identyfikację osób („dane osobowe”) będących klientami i użytkownikami naszych usług (dalej: „użytkownicy”, „Ty”), oraz związane tym uprawnienia użytkowników. Niniejsza Polityka dotyczy produktów i usług PeopleCert, w tym witryn udostępnianych przez PeopleCert. Ponieważ prywatność użytkowników jest dla nas niezmiernie ważna, zobowiązujemy się do zapewnienia im bezpiecznej i bezproblemowej obsługi podczas odwiedzania naszych witryn oraz korzystania z naszych usług.

1 Podmioty powiązane z PeopleCert

W przetwarzanie danych osobowych użytkownika mogą być zaangażowane wymienione niżej podmioty powiązane z PeopleCert. Podmioty te są administratorami danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych 679/2016 („RODO”) i/lub brytyjskimi przepisami RODO. Jeśli PeopleCert jest podmiotem przetwarzającym dane zgodnie z przepisami RODO, zastosowanie mają zasady opisane w niniejszej Polityce, zmodyfikowane zgodnie z wymogami przepisów RODO oraz naszymi zobowiązaniami wobec administratora danych.

Nazwa firmy Kraj rejestracji Adres
PeopleCert Global Services Societe Anonyme Grecja 3, Korai str., Ateny
PeopleCert Hellas - Human Resources Certification Body Societe Anonyme Grecja 3, Korai str., Ateny
PeopleCert International Limited Cypr 40, Themistocles Devi str., Nikozja
PeopleCert Qualifications LTD Wielka Brytania 192 Sloane Street, Londyn, SW1X 9QX
PeopleCert UK LTD Wielka Brytania 192 Sloane Street, Londyn, SW1X 9QX
Axelos Limited Wielka Brytania 192 Sloane Street, Londyn, SW1X 9QX
International Association For Six Sigma Certification, LLC (IASSC) Stany Zjednoczone Ameryki IASSC – Montana Office, Pinewood Professional Center, 682 S. Ferguson #5, Bozeman, MT 59718

 

2 W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe użytkowników

 

W niniejszej części znaleźć można opisy kategorii gromadzonych przez nas danych osobowych użytkownika, sposobu, w jaki wykorzystujemy takie dane, podstaw prawnych, na których się opieramy, oraz okresu przechowywania danych osobowych użytkownika.

a. Konto online

Kandydaci do egzaminów PeopleCert („kandydaci”) muszą posiadać konto online („konto”), które zostaje utworzone i jest dostępne za pośrednictwem witryny PeopleCert. Konta mogą również dobrowolnie tworzyć użytkownicy niebędący kandydatami. Konto zawiera wybrane lub wszystkie przechowywane przez nas dane osobowe użytkownika oraz ułatwia korzystanie z naszych usług. Jeśli użytkownik konta jest dzieckiem poniżej 16. roku życia, zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych będzie musiała wydać osoba sprawująca opiekę prawną nad dzieckiem.

Usługa członkostwa MyAxelos oferowana przez PeopleCert jest dostępna z aktywnym członkostwem w usłudze https://my.axelos.com. Subskrybenci są zobowiązani do utworzenia konta w ramach subskrypcji. Po aktywowaniu subskrypcji dane do logowania mogą zostać wykorzystane do uzyskania dostępu do usługi przez cały czas obowiązywania subskrypcji.

Rodzaj danych Podstawa prawna Okres przechowywania
Pierwsze/drugie imię (imiona), nazwisko (nazwiska), adres e-mail, kraj zamieszkania, data urodzenia, numer telefonu, adres, miejscowość, kod pocztowy, płeć, język ojczysty, numer dokumentu tożsamości, data wydania dokumentu tożsamości, certyfikat, odznaka certyfikatu, historia egzaminu, wszelkie dokumenty wymagane do przesłania jako warunek wstępny przystąpienia do egzaminu będącego przedmiotem rejestracji Wykonanie umowy z użytkownikiem; nasz uzasadniony interes w świadczeniu usług; w niektórych przypadkach zgoda użytkownika Do czasu otrzymania żądania usunięcia konta lub gdy konto pozostaje nieaktywne przez okres pięciu (5) lat i nie są z nim powiązane żadne certyfikaty.
Pierwsze/drugie imię (imiona), nazwisko (nazwiska), adres e-mail, kraj zamieszkania, numer kandydata, adres rozliczeniowy Wykonanie umowy z użytkownikiem; nasz uzasadniony interes w świadczeniu usług; Tak długo jak subskrypcja MyAxelos pozostaje aktywna.

 

 

b. Usługi egzaminacyjne i certyfikacyjne

PeopleCert świadczy usługi w zakresie organizacji egzaminów i certyfikacji („usługi certyfikacji”) jako organ certyfikacji pracowników oraz akredytowana instytucja egzaminacyjna. Niektóre z naszych usług certyfikacji są oferowane we współpracy z (i) organizacjami (w tym władzami publicznymi), które dostarczają treści egzaminacyjne lub wydają zgodę na egzamin („właściciele egzaminów”) i/lub (ii) organizacjami upoważnionymi i zatwierdzonymi przez PeopleCert w zakresie świadczenia usług certyfikacji („partnerzy”). Niektórzy autoryzowani partnerzy mogą również świadczyć usługi szkoleniowe związane z certyfikacjami PeopleCert.

PeopleCert prowadzi także rejestr zawierający informacje na temat wszystkich certyfikowanych osób. Jako organ certyfikacji personelu oraz akredytowana instytucja egzaminacyjna oferujemy publicznie dostępną usługę weryfikacji certyfikatów (Certificate Verification Service, CVS) dostępną za pośrednictwem naszych witryn CVS dla marek PeopleCerti Axelos. Za pośrednictwem usługi CVS użytkownicy oraz strony trzecie (np. pracodawcy) mogą potwierdzić autentyczność i zakres każdego certyfikatu PeopleCert w oparciu o jego numer seryjny.

Rodzaj danych Podstawa prawna Okres przechowywania
Pierwsze/drugie imię (imiona), nazwisko (nazwiska), adres e-mail, kraj zamieszkania, data urodzenia, numer telefonu, adres, miejscowość, kod pocztowy, dokument tożsamości (np. dowód osobisty, paszport), zdjęcie, numer kandydata, nagranie wideo (w przypadku egzaminu online) Wykonanie umowy z użytkownikiem; nasz uzasadniony interes w świadczeniu usług; Dane osobowe powiązane z kontem online użytkownika są przechowywane do czasu otrzymania żądania usunięcia konta lub gdy konto pozostaje nieaktywne przez okres pięciu (5) lat i nie są z nim powiązane żadne certyfikaty. Dane osobowe powiązane z procesem egzaminowania (np. arkusze odpowiedzi) są przechowywane przez okres sześciu (6) miesięcy.
Rejestr Certyfikowanych Kandydatów Axelos Zgoda Do czasu otrzymania żądania usunięcia z Rejestru Certyfikowanych Kandydatów Axelos

 

c. Bezpieczeństwo i rzetelność usług egzaminowania zdalnego

PeopleCert oferuje egzaminy przeprowadzane w ramach usług egzaminowania zdalnego PeopleCert dla kandydatów, którzy chcą przystąpić do egzaminu online w wybranym przez siebie czasie i miejscu (tj. niemal wszędzie tam, gdzie mają dostęp do Internetu). W przypadku egzaminowania zdalnego PeopleCert kandydaci łączą się bezpośrednio za pomocą kamery internetowej z autoryzowanym egzaminatorem PeopleCert, który prowadzi egzamin i monitoruje jego przebieg. Rejestrujemy sesję egzaminacyjną, tak aby zagwarantować jej bezpieczny i uczciwy przebieg. W przypadku procesu egzaminowania zdalnego wykonujemy również zdjęcie kandydata w celu jego bieżącej identyfikacji oraz włączenia go do informacji o wynikach egzaminu, jeśli jest to wymagane. PeopleCert może wykorzystać dane osobowe użytkownika do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie nieprawidłowości i/lub niewłaściwego przebiegu procesu egzaminacyjnego. Proces egzaminacyjny jest monitorowany przez upoważnione zespoły wewnętrzne, które mają dostęp do nagranych materiałów (wideo).

Rodzaj danych Podstawa prawna Okres przechowywania
Pierwsze/drugie imię (imiona), nazwisko (nazwiska), adres e-mail, adres pocztowy, dokument tożsamości (np. dowód osobisty, paszport), zdjęcie, numer kandydata, data urodzenia, adres IP, pulpit kandydata, zarejestrowane materiały (zdjęcie i dane dźwiękowe), szczegóły egzaminu Wykonanie umowy z użytkownikiem; nasze prawnie uzasadnione interesy w świadczeniu usług certyfikacji

Nagrania wideo są przechowywane przez okres jednego (1) roku od daty egzaminu.

Przesłane dokumenty tożsamości są przechowywane przez okres trzech (3) miesięcy od podania wyników.

 

d. Szkolenie wewnętrzne

PeopleCert może wykorzystywać dane osobowe zgromadzone w toku procesu egzaminacyjnego na potrzeby szkoleń wewnętrznych w celu doskonalenia usług i zapobiegania nieprawidłowościom. 

Rodzaj danych Podstawa prawna Okres przechowywania
Pierwsze/drugie imię (imiona), nazwisko (nazwiska), adres e-mail, adres pocztowy, dokument tożsamości (np. dowód osobisty, paszport), zdjęcie, numer kandydata, data urodzenia, komputer stacjonarny kandydata, zarejestrowane materiały (zdjęcie i dane dźwiękowe), szczegóły egzaminu Nasz uzasadniony interes w dostarczaniu oraz ulepszaniu naszych produktów i usług
Nagrania wideo są przechowywane przez okres jednego (1) roku od daty egzaminu

Przesłane dokumenty tożsamości są przechowywane przez okres trzech (3) miesięcy od podania wyników
 

 

e. Książki i e-booki

Firma PeopleCert sprzedaje oraz dostarcza w wersjach papierowej i elektronicznej książki powiązane z jej usługami certyfikacji. Aby uzyskać dostęp do swojego e-booka, zostaniesz przekierowany do wirtualnego środowiska naszego dostawcy e-booków – firmy Vitalsource, której nie udostępnimy Twoich danych osobowych.

Rodzaj danych Podstawa prawna Okres przechowywania
Pierwsze/drugie imię (imiona), nazwisko (nazwiska), adres e-mail, adres pocztowy, szczegóły wysyłki, powiązana sprzedaż, wykorzystanie (w przypadku e-booków) Nasz uzasadniony interes w dostarczaniu oraz ulepszaniu naszych produktów i usług Do chwili zgłoszenia żądania usunięcia konta

 

f. Zakupy online

PeopleCert oferuje produkty, egzaminy i usługi do zakupu zdalnego i elektronicznego. Płatności są realizowane w bezpieczny sposób przez wybranych przez nas operatorów płatności. PeopleCert nie przechowuje żadnych danych kart kredytowych ani debetowych. Informacje te są udostępniane przez użytkowników w bezpieczny sposób bezpośrednio naszym operatorom płatności w chwili zakupu. Aby zagwarantować bezpieczeństwo zakupów elektronicznych, PeopleCert spełnia wymagania normy PCI-DSS (Payment Card Industry – Data Security Standard).

 

Rodzaj danych Podstawa prawna Okres przechowywania
Pierwsze/drugie imię (imiona), nazwisko (nazwiska), adres e-mail, adres rozliczeniowy, adres pocztowy dostawy, numer kandydata, identyfikator zamówienia, numer faktury Wykonanie umowy z użytkownikiem; nasz uzasadniony interes w dostarczaniu oraz ulepszaniu naszych produktów i usług 

 Do chwili zgłoszenia żądania usunięcia konta

 

g. Obsługa klienta

PeopleCert oferuje całodobową obsługę klienta (24/7) w celu obsługi zgłoszeń (zarówno organizacji, jak i poszczególnych kandydatów). Prośby o wsparcie można kierować do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub przez czat online. Rozmowy telefoniczne i czaty online mogą być rejestrowane na potrzeby uzyskania potwierdzenia transakcji. Jeśli nie chcesz kontaktować się z nami w opisany wyżej sposób, możesz wysłać nam wiadomość na adres customerservice@peoplecert.org

Rodzaj danych Podstawa prawna Okres przechowywania
Pierwsze/drugie imię (imiona), nazwisko (nazwiska), adres e-mail, numer telefonu, dane głosowe, inne informacje związane z prośbą o wsparcie Wykonanie umowy z użytkownikiem; nasz uzasadniony interes w świadczeniu usług;

Czaty online, e-maile i formularze kontaktowe są przechowywane przez okres dwóch (2) lat od otrzymania pisemnego wniosku.

Nagrania połączeń telefonicznych są przechowywane przez okres piętnastu (15) dni.

 

h. Ankiety

PeopleCert może okresowo przeprowadzać ankiety, badania opinii publicznej i podobne inicjatywy („ankiety”), aby uzyskać od użytkowników informacje, które pomogą nam ulepszać nasze produkty, usługi i działalność. Udział w ankietach jest zawsze dobrowolny, a dane osobowe podane w odpowiedziach na pytania są zawsze ściśle poufne. Wyniki ankiet mogą być agregowane i anonimizowane, a tego rodzaju zanonimizowane informacje mogą być udostępniane stronom trzecim.

Rodzaj danych Podstawa prawna Okres przechowywania
Adres e-mail, numer sprawy, data, komentarze Nasz uzasadniony interes w ulepszaniu naszych usług; w niektórych przypadkach zgoda użytkownika Dane osobowe są przechowywane przez okres jednego (1) roku.

 

i. Dostawcy

Dane dotyczące dostawców towarów i usług są przez nas gromadzone w celu zarządzania relacjami z dostawcami. Informacje te mogą zawierać dane osobowe przedstawicieli dostawcy.

 

Rodzaj danych Podstawa prawna Okres przechowywania
Imię i nazwisko przedstawiciela firmy, numer VAT, numer telefonu, adres e-mail, rachunki bankowe Nasz uzasadniony interes w zarządzaniu relacjami z dostawcami; wykonanie umowy z użytkownikiem Dane osobowe przechowywane są przez okres dwudziestu (20) lat od momentu rozwiązania umowy.

 

j. Wiadomości marketingowe

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych od PeopleCert, możemy okresowo kontaktować się z nim za pośrednictwem różnych metod (np. e-mail, SMS) w celu informowania go o nowych produktach i usługach PeopleCert oraz innych zmianach. Partnerzy i właściciele egzaminów nie mogą wykorzystywać danych osobowych użytkownika do celów marketingowych ani innych podobnych celów, jeśli nie wyraził on na to zgody. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości, klikając zamieszczone w nich łącze rezygnacji z subskrypcji lub kontaktując się z nami pod adresem dataprotection@peoplecert.org. Ponadto dane kontaktowe mogą być gromadzone bezpośrednio lub pośrednio (od naszych partnerów) podczas wydarzeń firmowych; możemy także kontaktować się z użytkownikami w celu promowania naszych nowych produktów i/lub usług.

Rodzaj danych Podstawa prawna Okres przechowywania
Pierwsze/drugie imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu Zgoda; nasz uzasadniony interes w dostarczaniu oraz ulepszaniu naszych produktów i usług Do trzech (3) lat od wyrażenia zgody przez osobę, której dane dotyczą, lub do chwili otrzymania żądania usunięcia danych osobowych użytkownika.

 

k. Pliki cookie

PeopleCert korzysta w swoich witrynach internetowych z plików cookie, aby zoptymalizować obsługę użytkownika, zwiększyć bezpieczeństwo oraz zwalczać oszustwa i/lub złośliwą aktywność w sieci. Użytkownik może dostosować ustawienia swojej przeglądarki tak, aby odrzucić lub zaakceptować pliki cookie. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie

3 Komu PeopleCert udostępnia dane osobowe użytkownika?

Nigdy nie sprzedajemy danych osobowych użytkowników ani nie ujawniamy ich stronom trzecim w celach marketingowych (jeśli właściciele egzaminów, do których przystępujesz, oferują Ci inne usługi, mają obowiązek przestrzegać obowiązujących przepisów o ochronie danych). Dane osobowe możemy ujawnić stronom trzecim w poniższych sytuacjach:

 • innym spółkom PeopleCert,
 • jeśli uzyskamy na to zgodę użytkownika,
 • w ramach świadczenia usług certyfikacji, w tym:
  • podczas sesji egzaminacyjnych wymagających kontaktu między kandydatami a zespołem egzaminacyjnym
  • udostępniając je właścicielom egzaminów,
 • ujawniając wyniki egzaminu użytkownika:
  • w ramach usługi weryfikacji certyfikatów (CVS),
  • partnerowi, za pośrednictwem którego przystąpiono do egzaminu, w celu udostępnienia użytkownikowi,
  • na wniosek pracodawcy użytkownika lub innej osoby bądź podmiotu, który zarezerwował egzamin w imieniu użytkownika (bezpośrednio lub za pośrednictwem partnera),
 • usługodawcom, którzy zapewniają wsparcie w realizacji usług PeopleCert, w oparciu o odpowiednie umowy gwarantujące, że dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji tych usług wsparcia i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności,
 • gdy jest to wymagane przez prawo lub nakaz sądowy bądź na żądanie organu regulacyjnego lub państwowego upoważnionego do żądania takiego ujawnienia,
  • w przypadku podejrzeń o oszustwo podczas egzaminów SELT przekażemy dane użytkownika brytyjskiemu urzędowi Home Office, który podejmie odpowiednie czynności dochodzeniowe,
 • w przypadku podejrzenia niewłaściwego postępowania ze strony użytkownika w związku z egzaminem i/lub dochodzenia w takiej sprawie,
 • brytyjskiemu urzędowi Home Office, jeśli użytkownik przystąpił do egzaminów Secure English Language Tests (SELT) w celu uzyskania wizy do Wielkiej Brytanii,
 • jeśli jest to wymagane w celu ochrony praw, mienia lub bezpieczeństwa PeopleCert, jej partnerów handlowych lub właścicieli egzaminów.

4 Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich

Zawsze gdy przekazujemy dane osobowe użytkownika poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), zapewniamy im ochronę zgodnie z obowiązującym prawem, w tym – jeśli jest to wymagane – w oparciu o zobowiązania umowne.

Jeśli użytkownik lub partner, za pośrednictwem którego użytkownik przystępuje do egzaminu, znajduje się poza terytorium EOG, dane osobowe użytkownika zostaną przekazane użytkownikowi lub partnerowi w celu zawarcia lub wykonania umowy bądź w innym celu za zgodą użytkownika.

W innych okolicznościach dane osobowe użytkownika będziemy przekazywać do tych krajów trzecich, które zostały uznane za gwarantujące odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przez Komisję Europejską, lub jeśli istnieją odpowiednie gwarancje bądź inne podstawy do przekazywania danych na mocy obowiązującego prawa. Na przykład: dane osobowe użytkownika możemy przekazać do Wielkiej Brytanii na podstawie uznania tego kraju za gwarantujący odpowiedni poziom ochrony.  Odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych mogą obejmować standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską.

5 Prawa użytkownika

Jeśli użytkownik chce skorzystać z któregokolwiek z wymienionych poniższej praw, powinien wypełnić formularz żądania dotyczącego danych na podstawie RODO i wysłać go do inspektora ochrony danych PeopleCert, kontaktując się z nami pod adresem dataprotection@peoplecert.org.

Prawa ustawowe Opis
Prawo do informacji Niniejsza Polityka prywatności została opublikowana przez PeopleCert, aby poinformować użytkownika, co dzieje się z jego danymi osobowymi. Dążymy do zachowania przejrzystości w odniesieniu do sposobu, w jaki wykorzystujemy dane osobowe użytkowników.
Prawo dostępu

 

Użytkownik może zażądać dostępu do swoich danych osobowych. Umożliwia to uzyskanie kopii przechowywanych przez nas danych osobowych użytkownika oraz sprawdzenie, czy są one przez nas prawidłowo przetwarzane.
Prawo do sprostowania Użytkownik może zażądać sprostowania jego danych osobowych, które znajdują się w naszym posiadaniu. Pozwala to na skorygowanie wszelkich przechowywanych przez nas niekompletnych lub niedokładnych danych użytkownika, jednak w takiej sytuacji możemy być zmuszeni do zweryfikowania dokładności podanych przez niego nowych danych.
Prawo do usunięcia Użytkownik może zażądać usunięcia jego danych osobowych. W ramach tego uprawnienia użytkownik może zwrócić się do nas o usunięcie jego danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze będziemy mogli spełnić żądanie usunięcia danych ze względu na określone wymogi prawne, o których poinformujemy użytkownika składającego żądanie.
Prawo do sprzeciwu Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych na podstawie naszego uzasadnionego interesu. Należy jednak pamiętać, że możemy kontynuować przetwarzanie, jeśli mamy ku temu ważny powód, o którym poinformujemy użytkownika składającego żądanie.
Prawo do ograniczenia przetwarzania Użytkownik może zażądać od nas ograniczenia/zawieszenia przetwarzania jego danych osobowych w sytuacjach przewidzianych w RODO. Może nam to umożliwić przechowywanie danych bez ich dalszego przetwarzania.
Prawo do przeniesienia danych Użytkownik może zażądać przekazania (przeniesienia) jego danych osobowych jemu samemu lub stronie trzeciej. Dane osobowe użytkownika zostaną przekazane jemu samemu lub wskazanej przez niego stronie trzeciej w uporządkowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo to ma zastosowanie wyłącznie do informacji przekazywanych automatycznie, na które użytkownik wyraził wcześniej zgodę lub które wykorzystujemy do realizacji umowy zawartej z użytkownikiem.
Prawo do wycofania zgody Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się na podstawie zgody obowiązującej przed jej wycofaniem. Po wycofaniu przez użytkownika jego zgody dostarczenie mu określonych produktów lub usług może nie być możliwe. Użytkownik zostanie o tym poinformowany w momencie wycofywania zgody.

 

6 Jak chronimy dane osobowe użytkownika (bezpieczeństwo danych)

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych przed ich bezprawnym wykorzystaniem, dostępem do nich, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Tego rodzaju środki ostrożności obejmują procedury fizyczne, elektroniczne i operacyjne zgodne z normą ISO 27001 oraz normami Cyber Essentials. Są to przede wszystkim:

 • środki zapobiegające wykorzystaniu systemów przetwarzania danych przez osoby nieuprawnione;
 • środki gwarantujące, że osoby upoważnione do korzystania z systemów przetwarzania danych mają dostęp tylko do danych przewidzianych w upoważnieniu;
 • środki zapobiegające przekazywaniu, kopiowaniu, modyfikacji lub usuwaniu danych osobowych przez osoby nieupoważnione podczas przesyłania lub zapisywania danych w formie elektronicznej;
 • środki umożliwiające weryfikację, czy i przez kogo dane osobowe zostały wprowadzone, zmodyfikowane lub usunięte w systemach przetwarzania danych;
 • środki gwarantujące, że dane osobowe przetwarzane przez strony trzecie są przetwarzane tylko zgodnie z naszymi instrukcjami;
 • środki mające na celu zapewnienie oddzielnego przetwarzania danych gromadzonych do różnych celów.

7 Linki do zasobów stron trzecich

Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do stron lub aplikacji stron trzecich. Kliknięcie takiego linku może umożliwić stronie trzeciej gromadzenie lub udostępnianie danych użytkownika. Nie mamy kontroli nad witrynami ani aplikacjami stron trzecich oraz nie ponosimy odpowiedzialności za ich politykę prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności odwiedzanych witryn stron trzecich.

8 Zmiany w Polityce prywatności

Niniejsza Polityka jest na bieżąco aktualizowana. W przypadku wprowadzenia do naszej Polityki istotnych zmian dołożymy starań, aby poinformować o tym fakcie użytkownika (w każdy możliwy sposób) przed wejściem takich zmian w życie.

Zachęcamy do okresowego zapoznawania się z niniejszą Polityką prywatności danych, tak aby być na bieżąco z zasadami przetwarzania danych osobowych przez PeopleCert. Niniejsza Polityka prywatności danych została ostatnio zmieniona w dniu 23.06.2022 r.

9 Dane kontaktowe i reklamacje

W razie jakichkolwiek pytań, próśb, wątpliwości lub reklamacji dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych PeopleCert:

Listownie: na dowolny adres podany w sekcji 1 niniejszej Polityki

Poprzez e-mail: dataprotection@peoplecert.org

Jeśli uważasz, że problem z przetwarzaniem Twoich danych osobowych nie został przez nas rozwiązany, możesz złożyć skargę przed organami odpowiedzialnymi za ochronę danych w Twoim kraju.

Polityka dotycząca plików cookie

Polityka dotycząca plików cookie

W PeopleCert korzystamy z tej technologii, aby zapewnić użytkownikom lepszą obsługę i usługi.

Jakie mam opcje do wyboru?

Masz trzy opcje. Możesz zaakceptować wszystkie pliki cookie i inne mechanizmy („Akceptuj wszystkie”), co umożliwi Ci dostęp do wszystkich funkcji naszej witryny internetowej, albo możesz odrzucić część plików cookie („Akceptuj tylko niezbędne”) lub też możesz wprowadzić swoje własne ustawienia dla plików cookie („Potwierdź moje wybory”). Dwie ostatnie opcje mogą mieć negatywny wpływ na korzystanie z naszej witryny internetowej.

Niezbędne pliki cookie są instalowane podczas Twojej wizyty na stronie internetowej. Ze względu na fakt, że są one absolutnie niezbędne z technicznego punktu widzenia lub w celu oferowania Ci wybranych przez Ciebie usług bądź funkcji witryny internetowej, obowiązujące prawo pozwala nam instalować je bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań przez Ciebie czy uzyskania Twojej zgody. Po wybraniu przycisku „Akceptuj tylko niezbędne”, który znajduje się obok początkowych podstawowych informacji podanych przez nas, możesz dalej przeglądać witrynę z zastosowaniem tylko niezbędnych plików cookie. Zapamiętamy Twój wybór na rok. Po upływie tego okresu lub w przypadku Twoich odwiedzin w witrynie z innego urządzenia bądź z innej przeglądarki pytanie dotyczące plików cookie zostanie wyświetlone ponownie. Niestety, jeśli w ogóle nie zgadzasz się na instalację niezbędnych plików cookie, nie powinieneś korzystać z naszych usług i ręcznie usunąć pliki cookie, które zostały już zainstalowane w Twojej przeglądarce.

Pliki cookie preferencyjne, wydajnościowe i profilujące (targeting) są instalowane po naciśnięciu przycisku „Akceptuj wszystkie”, który znajduje się obok początkowych podstawowych informacji podanych przez nas, a także pod rozwijaną pełną informacją (baner). Zapamiętamy Twój wybór na rok. Po upływie tego okresu lub w przypadku Twoich odwiedzin w witrynie z innego urządzenia bądź z innej przeglądarki pytanie dotyczące plików cookie zostanie wyświetlone ponownie. 

Po kliknięciu przycisku „Potwierdź moje wybory”, który znajduje się pod rozwijaną pełną informacją (baner), preferencyjne, wydajnościowe i profilujące (targeting) pliki cookie zostaną zainstalowane, jeśli zaznaczono odpowiednie pole. Jeśli nie zaznaczono żadnego pola i wybrano opcję „Zapisz ustawienia”, zostaną zainstalowane tylko niezbędne pliki cookie. Zapamiętamy Twoje wybory na rok. Po upływie tego okresu lub w przypadku Twoich odwiedzin w witrynie z innego urządzenia bądź z innej przeglądarki pytanie dotyczące plików cookie zostanie wyświetlone ponownie. 

Zmiana ustawień – wycofanie zgody

Formats the Html codes.FormatFix the Html to be XHtml compliantFix Write Validate that the text is XHtml compliant.Validate Proofing

Możesz w każdej chwili zmienić swój wybór dotyczący plików cookie i podobnych technologii w naszej witrynie internetowej. Na dole niniejszej polityki znajduje się przycisk: „Ustawienia plików cookie”. Niezależnie od Twojego ostatniego wyboru dokonanego w wyskakującym banerze, jeśli zgodzisz się na instalację plików cookie i podobnych technologii, możesz łatwo, bezpośrednio i bezpłatnie ponownie podjąć decyzję w tym zakresie w wyskakującym banerze, który pojawi się ponownie po wybraniu przycisku „Ustawienia plików cookie”.

Na przykład, jeśli wybrałeś/-aś opcję „Akceptuj” i zmieniłeś/-aś zdanie, w nowym wyskakującym banerze możesz wybrać dowolną (lub żadną) kategorię plików cookie, a następnie wybrać opcję „Zapisz ustawienia”. Takie działanie oznaczałoby wycofanie udzielonej już przez Ciebie zgody i miałoby zastosowanie w przyszłości, a mianowicie od daty takiej zmiany nasza witryna internetowa nie będzie stosować (tych konkretnych) plików cookie i podobnych technologii na Twoim urządzeniu. Jeśli zechcesz również usunąć pliki cookie, które zostały już zainstalowane na Twoim urządzeniu przed wycofaniem Twojej zgody, możesz to zrobić ręcznie, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji „Kontrola za pośrednictwem ustawień przeglądarki – usuwanie plików cookie” poniżej.

Kontrola za pośrednictwem ustawień przeglądarki – usuwanie plików cookie

Formats the Html codes.FormatFix the Html to be XHtml compliantFix Write Validate that the text is XHtml compliant.Validate Proofing

Pliki cookie można również kontrolować i zarządzać nimi za pomocą ustawień przeglądarki. W zależności od przeglądarki masz takie opcje jak np. akceptacja wszystkich plików cookie, powiadomienie przed zainstalowaniem plików cookie lub zakaz ich instalowania.

Za pomocą ustawień przeglądarki można cofnąć instalację plików cookie i podobnych mechanizmów dokonaną przez naszą witrynę internetową, usuwając zapisane wcześniej pliki.

Aby zarządzać plikami cookie i je dezaktywować, należy postępować zgodnie z odpowiednimi instrukcjami dla każdej przeglądarki:

 

Dostosuj ustawienia

Polityka dotycząca reklamacji

Polityka dotycząca reklamacji

Niniejszy dokument określa naszą politykę i procedurę dotyczącą reklamacji oraz jest przeznaczony dla:

 • akredytowanych/zatwierdzonych organizacji, naszych partnerów;
 • uczestników szkoleń u naszych partnerów;
 • kandydatów w ramach naszych egzaminów biznesowych i informatycznych PeopleCert oraz
 • wszystkich zainteresowanych stron, obsługiwanych przez nas bezpośrednio lub pośrednio w związku z naszymi egzaminami biznesowymi i informatycznymi.

Niniejszy dokument dotyczy reklamacji, które kandydaci, akredytowane/zatwierdzone organizacje lub inne zainteresowane strony mogą składać w związku z:

 • partnerami PeopleCert;
 • egzaminami i powiązanymi usługami oferowanymi przez PeopleCert.

Szczegółową politykę można znaleźć tutaj.

Polityka dotycząca nieprawidłowości w zakresie praktyk i zarządzania
Polityka dotycząca nieprawidłowości w zakresie postępowania i zarządzania
 

Niniejsza polityka dotyczy klientów PeopleCert, w tym naszych akredytowanych organizacji i kandydatów, którzy realizują zatwierdzone certyfikacje PeopleCert lub rejestrują się na nie, i którzy dopuszczają się potencjalnych lub faktycznych nieprawidłowości w zakresie postępowania/zarządzania.

Jest również przeznaczona dla naszych pracowników celem zapewnienia spójnego prowadzenia dochodzeń w sprawie nadużyć i nieprawidłowego zarządzania. Określa kroki, które muszą być przestrzegane przez akredytowane organizacje i kandydatów lub innych interesariuszy podczas zgłaszania podejrzeń lub rzeczywistych przypadków niewłaściwego postępowania/zarządzania oraz naszych obowiązków w postępowaniu z takimi przypadkami.

Określa również działania podejmowane przez nas w toku wyjaśniania takich przypadków

Szczegółową politykę można znaleźć tutaj.

Polityka dotycząca uzasadnionych korekt
Polityka dotycząca uzasadnionych korekt w przypadku egzaminów PeopleCert
 
Niniejsza polityka dotyczy:

 

 • kandydatów, którzy zarejestrowali się na egzaminy biznesowe i informatyczne PeopleCert i którzy podejdą do naszych egzaminów zdalnych;
 • pracowników, którzy odpowiadają na wszystkie wnioski o uzasadnione korekty dotyczące naszych egzaminów biznesowych i informatycznych;
 • partnerów, którzy wspierają kandydatów w zakresie zastosowania uzasadnionej korekty;
 • akredytowanych organizacji szkoleniowych (partnerów), które przeprowadzają egzaminy biznesowe i informatyczne PeopleCert w wersji papierowej w ramach oficjalnie uzgodnionego wyjątku

Szczegółową politykę można znaleźć tutaj.

Jeśli chcesz złożyć wniosek o uzasadnioną korektę, pobierz formularz, wypełnij go i wyślij na adres e-mail customerservice@peoplecert.org