Polityka prywatności i Regulamin

Regulamin online PeopleCert

 

Niniejszy Regulamin świadczenia usług („Regulamin”) dotyczy:

 • korzystania ze stron internetowych i powiązanych serwisów internetowych (zwanych łącznie „Serwisami internetowymi”) obsługiwanych przez spółki z grupy PeopleCert (zwane łącznie „PeopleCert” lub „my”),
 • sprzedaży książek i innych produktów fizycznych za pośrednictwem Serwisów internetowych.

W przypadku określonych usług PeopleCert mogą mieć zastosowanie dodatkowe warunki, w tym poniższe Warunki świadczenia usługi oraz inne warunki, które są przekazywane Użytkownikom. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do usług i transakcji Partnerów PeopleCert wykonywanych na podstawie umowy o współpracę, dla których zastosowanie mają warunki określone w takiej umowie.

 

1. Akceptacja i warunki użytkowania

Zarejestrowani użytkownicy usług PeopleCert, w tym użytkownicy, którzy płacą za usługi PeopleCert za pośrednictwem osoby trzeciej i/lub voucherem, są zobowiązani do zaakceptowania niniejszego Regulaminu. Jeśli Użytkownik zamierza korzystać z naszych Serwisów internetowych jako odwiedzający, musi przestrzegać niniejszego Regulaminu (w przypadku braku zgody na niego, nie może korzystać z Serwisów internetowych). Zarówno zarejestrowani użytkownicy Serwisów internetowych, jak i osoby je odwiedzające, są zwani w niniejszym Regulaminie „Użytkownikami”.

Jeśli Użytkownik naruszy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, jego upoważnienie do korzystania z Serwisów internetowych zostanie cofnięte i musi on niezwłocznie zniszczyć wszelkie materiały pobrane z Serwisów internetowych.

 

2. Niedozwolone postępowanie

Użytkownik nie może, bezpośrednio ani pośrednio:

 

a. Przesyłać, instalować, dodawać lub w inny sposób przekazywać treści, oprogramowania, złośliwego oprogramowania, reklam, wiadomości lub innych elementów bądź procesów do Serwisów internetowych, które w jakikolwiek sposób zakłócają ich użycie lub negatywnie wpływają na komputery, serwery lub bazy danych PeopleCert.
b. Kopiować, modyfikować, odtwarzać, dezasemblować, redystrybuować, publikować w innych miejscach, zmieniać, tworzyć utworów zależnych na podstawie, przenosić własności, licencjonować, przekazywać ani dostosowywać żadnego oprogramowania, informacji, tekstu, elementów graficznych, kodu źródłowego lub kodu HTML bądź innych treści dostępnych w Serwisach internetowych.
c. Usuwać żadnych praw autorskich, znaków towarowych, informacji prawnych lub innych informacji zastrzeżonych z treści dostępnych za pośrednictwem Serwisów internetowych, ani ich modyfikować.
d. Naruszać ani pomijać mechanizmów zabezpieczających Serwisów internetowych ani próbować dokonywać powyższego, co obejmuje dostęp do danych lub serwera, do których Użytkownik nie ma praw dostępu.
e. Korzystać z żadnego urządzenia (np. przeszukiwarki lub innego automatycznego mechanizmu wyszukiwania bądź innych metod) w celu uzyskiwania informacji o Serwisach internetowych, innych Użytkownikach lub PeopleCert.

 

3. Poufność procesu certyfikacji i materiałów

Cały proces certyfikacji jest poufny. Usługi egzaminacyjne i certyfikacyjne („Usługi certyfikacji”) są udostępniane osobom fizycznym wyłącznie w celu dokonania własnej oceny. W związku z Usługami certyfikacji Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących „Wytycznych dla kandydatów dotyczących certyfikacji”, które są udostępniane po rejestracji. Użytkownikowi wyraźnie zabrania się ujawniania, publikowania, powielania lub przesyłania wszelkich materiałów dotyczących procesu certyfikacji — w całości lub w części, w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków, w tym wizualnych, dźwiękowych, słownych, pisemnych, elektronicznych lub mechanicznych — w jakimkolwiek celu bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody PeopleCert.

4. Dostęp do Serwisów internetowych

W przypadku gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisów internetowych za pomocą nazwy użytkownika (np. identyfikatora kandydata) i hasła (np. PINu Egzaminacyjnego) otrzymanych od nas, odpowiada on za zachowanie w tajemnicy swojej nazwy użytkownika i hasła oraz za ograniczanie dostępu do każdego komputera po zalogowaniu się przy użyciu swojej nazwy użytkownika i hasła. Konto Użytkownika jest w pełni prywatne i nie powinno być udostępniane innym osobom ani zbywane na ich rzecz. Użytkownik zobowiązuje się przyjąć odpowiedzialność za wszystkie działania zrealizowane z użyciem jego nazwy użytkownika i hasła. PeopleCert może zamykać konta Użytkowników według własnego uznania w przypadku naruszenia tych wymogów lub „Wytycznych dla kandydatów dotyczących certyfikacji”.

Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniego i kompatybilnego sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu telekomunikacyjnego i usług internetowych niezbędnych w celu korzystania z Serwisów internetowych. Użytkownik otrzyma powiadomienie e-mailowe, gdy taki sprzęt komputerowy, oprogramowanie, inny sprzęt i usługi będą wymagane. Informacje te są również dostępne w sekcji „Przegląd” w koncie PeopleCert Użytkownika pod adresem https://peoplecert.org/overview.

PeopleCert dołoży wszelkich starań uzasadnionych z handlowego punktu widzenia, aby zapewnić niezakłócony dostęp do Serwisów internetowych. Jednak PeopleCert nie gwarantuje dostępności Serwisów internetowych. Niedostępność Serwisów internetowych może wynikać z przyczyn niezależnych od PeopleCert. Serwisy internetowe mogą być niedostępne wskutek okresowej konserwacji lub z powiązanych przyczyn i w takich przypadkach PeopleCert podejmie wszelkie uzasadnione z handlowego punktu widzenia środki w celu przywrócenia dostępu w uzasadnionym terminie. Termin „uzasadnione z handlowego punktu widzenia” oznacza zasadne działania podejmowane w dobrej wierze bez zbędnego lub uciążliwego wykorzystywania bądź poświęcania czasu, zasobów, personelu lub środków pieniężnych.

5. Prawa własności intelektualnej

Serwisy internetowe i wszystkie informacje w nich zawarte („Materiały”) stanowią własność PeopleCert i jej licencjodawców, którzy zastrzegają sobie wszelkie prawa własności intelektualnej w zakresie wszystkich materiałów zawartych w Serwisach internetowych, z zastrzeżeniem że PeopleCert udziela Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej licencji na korzystanie z Serwisów internetowych, do których Użytkownik ma dostęp zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Użytkownik powinien założyć, że wszystko, co widzi, czyta i słyszy w Serwisach internetowych (np. produkty, znaki towarowe, logotypy, znaki usługowe, obrazy, filmy, pliki audio, zdjęcia, ilustracje, tekst, opinie użytkowników i inne materiały), jest chronione prawem autorskim i/lub znakami towarowymi. PeopleCert® i PeopleCert All talents, certified.® są zastrzeżonymi znakami towarowymi PeopleCert. Dalsze informacje na temat innych znaków towarowych, które można znaleźć w Serwisach internetowych, są dostępne na stronie Informacje o znakach towarowych.

Użytkownikowi nie wolno sprzedawać, powielać, rozpowszechniać, modyfikować, eksponować, opracowywać utworów zależnych na podstawie, publikować w innych miejscach ani wykorzystywać w inny sposób, przechowywać i dystrybuować żadnych Materiałów bez pisemnej zgody PeopleCert. PeopleCert zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku naruszenia tych praw i ograniczeń.

 

6. Materiały dostarczane „w stanie, w jakim są”

Materiały zostały opracowane w celu udostępniania informacji o PeopleCert oraz jej produktach i usługach. Chociaż firma PeopleCert zachowała należytą staranność w toku opracowywania Materiałów, Serwisy internetowe i Materiały są udostępniane „w stanie, w jakim są” i bez żadnych gwarancji dotyczących dokładności, kompletności lub przydatności jakichkolwiek informacji. Niniejszym wyraźnie wyłącza się wszelkie gwarancje, ustawowe lub dorozumiane (w tym dotyczące przydatności do określonego celu, odpowiedniej jakości i terminowej dostawy), w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

 

7. Zakupy i płatności kartą kredytową

PeopleCert oferuje produkty, egzaminy i usługi do zakupu zdalnego i elektronicznego. Wszelkie opłaty za wysyłkę książek i innych produktów fizycznych będą naliczane w chwili sprzedaży.

Płatności są realizowane w bezpieczny sposób przez wybranych przez nas operatorów płatności i PeopleCert nie ma do nich dostępu. Na wyciągu z karty kredytowej dla każdego zakupu pojawi się opłata z "www.peoplecert.org".

 

8. Anulowanie zakupu, zwrot ceny zakupu i zmiana terminu egzaminu

Jeśli Użytkownik dokonał zakupu przez pomyłkę lub zmienił zdanie, ma prawo anulować zakup, wypełniając pisemny wniosek o anulowanie zakupu w terminie 14 dni od dokonania płatności w następujący sposób:

 

i. Egzaminy: Jeśli Użytkownik nie zarezerwował konkretnego terminu egzaminu, może anulować zakup w terminie 14 dni od dokonania zakupu. Jeśli Użytkownik zarezerwował konkretny termin egzaminu, może anulować zakup w terminie 14 dni od daty zakupu, pod warunkiem że data ta przypada na co najmniej 14 dni przed datą egzaminu.
ii. Członkostwo: Anulowania zakupu można dokonać w terminie 14 dni od daty zakupu, pod warunkiem że Użytkownik nie aktywował swojego członkostwa.
iii. Książki fizyczne: Anulowania zakupu można dokonać przed wysyłką (do 14 dni od złożenia zamówienia). Książkę można zwrócić w ciągu 14 dni od jej odbioru, pod warunkiem opłacenia kosztów zwrotu i braku uszkodzeń książki. W razie problemów z daną książką skontaktuj się z nami w ciągu 5 dni od jej otrzymania, aby zamówić książkę na wymianę.
iv. E-booki: Zakup e-booków zamówionych wraz z egzaminem można anulować tylko po anulowaniu egzaminu (patrz warunki powyżej). Anulowania zakupu e-booków zakupionych oddzielnie można dokonać w terminie 14 dni od daty zakupu.

Wszystkie wnioski o anulowanie zakupu lub zwrot ceny zakupu należy przesyłać pocztą e-mail na adres customerservice@peoplecert.org. W przypadku złożenia należytego wniosku o anulowanie zakupu, PeopleCert dokona zwrotu kosztów zakupu. Zwroty zawsze będą dokonywane na tę samą kartę kredytową, która została użyta do zakupu. W razie zakupu vouchera akredytowanej organizacji szkoleniowej lub innego partnera PeopleCert, wszelkie wnioski o anulowanie zakupu lub zwrot kosztów zakupu należy składać do takiej organizacji lub partnera.

Jeśli Użytkownik zarezerwował konkretny termin egzaminu i chciałby go zmienić, może to zrobić za pośrednictwem swojego konta PeopleCert. W takim przypadku może zostać naliczona odpowiednia opłata. 

 

9. Łącza do stron internetowych osób trzecich

Serwisy internetowe mogą zawierać łącza do innych stron internetowych prowadzonych przez osoby trzecie. PeopleCert nie ponosi odpowiedzialności za zawartość żadnej strony internetowej, do której łącze zostało udostępnione. PeopleCert nie rekomenduje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących takich stron internetowych, czy też informacji, oprogramowania lub innych produktów, usług bądź materiałów, które można na nich znaleźć, ani żadnych wyników, które można uzyskać, korzystając z nich. Jeśli Użytkownik zechce uzyskać dostęp do stron internetowych osób trzecich, do których łącza podano w Serwisach internetowych, robi to wyłącznie na własne ryzyko.

 

10. Zmiany produktów i usług

Produkty i usługi dostępne za pośrednictwem Serwisów internetowych mogą ulec zmianie i zostać wycofane bez powiadomienia. PeopleCert nie ponosi odpowiedzialności za żadne dodatkowe koszty, opóźnienia ani odszkodowania dla Użytkownika, jego spółki lub przedstawicieli wynikające z takich zmian.

 

11. Obowiązujące prawo i spory

Niniejszy Regulamin podlega prawu Anglii i Walii, a wszelkie spory dotyczące Regulaminu podlegają jurysdykcji sądów Anglii, z wyjątkiem sytuacji, gdy Użytkownik posiada dodatkowe prawa wynikające z lokalnego prawa. Użytkownik przejmuje odpowiedzialność PeopleCert z tytułu wszelkich roszczeń lub odszkodowań wynikających z naruszenia Regulaminu.

 

12. Ograniczenie odpowiedzialności

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, PEOPLECERT, JEJ DOSTAWCY I INNE OSOBY TRZECIE POWIĄZANE Z SERWISAMI INTERNETOWYMI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE ODSZKODOWANIA (W SZCZEGÓLNOŚCI Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW, UTRATY DANYCH, STRAT CZASU LUB PRZERW W DZIAŁALNOŚCI, UTRATY ZAMÓWIEŃ LUB PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI) WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA, BRAKU MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA LUB WYNIKÓW UŻYTKOWANIA NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ, WSZELKICH WITRYN INTERNETOWYCH Z NIĄ POWIĄZANYCH, BĄDŹ MATERIAŁÓW LUB USŁUG UDOSTĘPNIANYCH NA WSZELKICH TAKICH STRONACH, CZY TO NA PODSTAWIE GWARANCJI, UMOWY, DELIKTU CZY INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ, I BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY PEOPLECERT ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH ODSZKODOWAŃ. JEŚLI KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z MATERIAŁÓW, INFORMACJI LUB USŁUG NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ BĘDZIE SKUTKOWAĆ KONIECZNOŚCIĄ UDZIELENIA DODATKOWEJ POMOCY TEHCNICZNEJ, SERWISOWANIA LUB NAPRAWY, UŻYTKOWNIK PONOSI WSZYSTKIE ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY. Żadne z postanowień niniejszej klauzuli nie wyłącza odpowiedzialności PeopleCert za szkody osobowe wynikające z zaniedbania, ani za oszustwo.

 

13. Zmiany

Możemy zmienić niniejszy Regulamin w celu uwzględnienia zmian w produktach PeopleCert lub w przepisach prawa, bądź z innych przyczyn, a zmieniony Regulamin zostanie opublikowany na tej stronie. Gdy dokonamy istotnych zmian w Regulaminie, powiadomimy zarejestrowanych Użytkowników o tym. Jeśli po powiadomieniu o zmianie Użytkownik będzie korzystać z Serwisów internetowych, uznaje się, że zaakceptował on zmieniony Regulamin.

 
14. Rozdzielność postanowień

W przypadku gdy postanowienia niniejszego Regulaminu są lub staną się niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na prawomocność, ważność lub wykonalność innych postanowień Regulaminu.

 

Warunki świadczenia usługi

 

Take2 - opcja powtórki egzaminu

 1. Take2 to dodatkowa usługa oferowana dla wszystkich egzaminów. Można ją wykupić na maks. 15 minut przed rozpoczęciem egzaminu. Opcji Take2 nie można wykupić po niezdanym egzaminie.
 2. Opcja Take2 obejmuje voucher na egzamin powtórkowy w przypadku niezdania pierwotnego egzaminu. Kandydaci muszą ustalić termin egzaminu powtórkowego i przystąpić do niego w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
 3. Opcja Take2 dotyczy konkretnego egzaminu. Nie można z niej skorzystać w ramach żadnej innej oferty i obowiązuje ona wyłącznie dla pierwotnie zakupionego egzaminu.
 4. Niestawienie się na egzamin Take2lub nieprzełożenie jego terminu przed wyznaczoną datą egzaminu uniemożliwia kandydatom wykorzystanie vouchera Take2.
 5. Opcja Take2  jest niezbywalna, jej koszt nie podlega zwrotowi i nie można jej wymienić na gotówkę lub bony, nawet jeśli nie zostanie ostatecznie wykorzystana.

Platforma Marketplace

 1. Platforma Marketplace firmy PeopleCert ("Marketplace") jest dostępna dla podmiotów, które podpisały umowę o współpracy z PeopleCert. Aby dokonać zakupów za pośrednictwem platformy Marketplace, należy wejść na stronę https://www.peoplecert.org/Partners, podając swoje dane logowania z Paszportu.
 2. Po wejściu do platformy Marketplace wystarczy wrzucić do wirtualnego koszyka artykuły/książki, które mają zostać zakupione, a następnie sfinalizować zakupy. Artykuły można zamawiać pojedynczo lub w większych ilościach.
 3. Ceny artykułów są podane na platformie Marketplace. Koszty wysyłki i przewidywane terminy realizacji dostaw są podane na platformie Marketplace w zależności od wybranej metody wysyłki.
 4. Po złożeniu zamówienia zostanie ono potwierdzone i przygotowane do wysyłki po otrzymaniu płatności.

 

Ostatnia aktualizacja: 31 stycznia 2022 r.

Polityka prywatności PeopleCert

 

Niniejsza Polityka opisuje sposób, w jaki spółki z grupy PeopleCert z biurami w Londynie w Wielkiej Brytanii (adres: ul. Sloane St 192, Londyn SW1X 9QX), w Nikozji na Cyprze (adres: ul. Themistokli Dervi 40/1066) i w Atenach w Grecji (ul. Korai 3/10564) (zwane dalej łącznie „PeopleCert” lub „my”) gromadzą i przetwarzają dane identyfikacyjne osób fizycznych („Dane osobowe”) będących klientami i innymi użytkownikami naszych usług („Użytkownicy”, „Użytkownik”), a także określa ich prawa. Niniejsza Polityka dotyczy produktów i usług PeopleCert, w tym stron internetowych prowadzonych przez PeopleCert. Prywatność Użytkowników jest dla nas niezwykle ważna i zobowiązujemy się do zapewnienia im bezpiecznej i bezproblemowej obsługi podczas odwiedzania naszych stron internetowych i korzystania z naszych usług.

1. Jak gromadzimy i wykorzystujemy Dane osobowe?

Możemy gromadzić i/lub przetwarzać Dane osobowe Użytkowników wyłącznie w sposób określony w niniejszej Polityce, w celach opisanych poniżej. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami w zakresie zapewnienia certyfikacji i powiązanych usług, w celu realizacji naszych umów z Użytkownikami, a w niektórych przypadkach na podstawie wyraźnej zgody Użytkownika.

a. Usługi certyfikacji

PeopleCert świadczy usługi w zakresie organizacji egzaminów i certyfikacji („Usługi certyfikacji”) jako organ ds. certyfikacji pracowników oraz akredytowana instytucja egzaminacyjna. Możemy gromadzić Dane osobowe Użytkowników (m.in. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia, dokument tożsamości ze zdjęciem, nagrania wideo i audio z egzaminów oraz inne informacje) w celu potwierdzania tożsamości Użytkowników, przeprowadzania egzaminów oraz zapewniania legalności procesu certyfikacji. Niektóre Dane osobowe muszą być gromadzone zgodnie z naszymi procedurami w celu świadczenia Usług certyfikacji, a inne Dane osobowe są gromadzone w celu zapewnienia Użytkownikom należytej obsługi.

PeopleCert wykorzystuje Dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia Usług certyfikacji. Możemy również wykorzystywać Dane osobowe Użytkowników do celów przeprowadzania wewnętrznych prac badawczo-rozwojowych lub kontroli jakości, a fragmenty prac egzaminacyjnych w zanonimizowanej formie mogą być publikowane w materiałach przygotowawczych do egzaminów. W procesie świadczenia Usług certyfikacji opracowujemy dodatkowe Dane osobowe, w tym wyniki egzaminów. Nagrania z egzaminów są przechowywane przez jeden (1) rok w celu zapewnienia dokumentacji poświadczającej uczciwość egzaminu.

Niektóre z naszych Usług certyfikacji są oferowane we współpracy z (i) organizacjami (w tym władzami publicznymi), które dostarczają treści egzaminacyjne lub wydają zgodę na egzamin („Właściciele egzaminów”) i/lub (ii) organizacjami upoważnionymi i zatwierdzonymi przez PeopleCert w zakresie świadczenia Usług certyfikacji („Partnerzy”). Niektórzy autoryzowani Partnerzy mogą również świadczyć usługi szkoleniowe związane z certyfikacjami PeopleCert. Możemy udostępniać Dane osobowe Użytkowników takim Właścicielom egzaminów i Partnerom w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług certyfikacji. Wymagamy, aby Właściciele egzaminów i Partnerzy przestrzegali przepisów o ochronie danych, ale nie ponosimy bezpośredniej odpowiedzialności za ich praktyki w zakresie ochrony prywatności. Informacje na temat takich praktyk można znaleźć w politykach prywatności Właściciela egzaminu dla danego egzaminu (nasze strony internetowe zawierają informacje na temat Właścicieli egzaminów) i Partnerów świadczących usługi dla Użytkownika.

PeopleCert prowadzi rejestr zawierający informacje na temat wszystkich certyfikowanych osób. Jako organ ds. certyfikacji pracowników oraz akredytowana instytucja egzaminacyjna prowadzimy ogólnodostępny serwis weryfikacji certyfikatów (Certificate Verification Service, CVS) dostępny za pośrednictwem naszych stron internetowych: www.peoplecert.org, www.languagecert.org and www.languagecert.gr. Serwis CVS umożliwia Użytkownikom i osobom trzecim (np. pracodawcom) potwierdzenie autentyczności i dokładności każdego certyfikatu PeopleCert poprzez wprowadzenie numeru seryjnego odpowiedniego certyfikatu.

b. Usługi certyfikacji — pomoc

PeopleCert świadczy Usługi certyfikacji we współpracy z rozbudowaną siecią Partnerów i innych pomocniczych organizacji i osób fizycznych, m.in. instruktorów, egzaminatorów, egzaminatorów ustnych, osób nadzorujących egzaminy, osób oceniających prace egzaminacyjne, menadżerów jednostek egzaminacyjnych, audytorów itp. Gromadzimy Dane osobowe osób świadczących takie pomocnicze usługi („Personel certyfikujący”) w celu zapewnienia odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa egzaminów, m.in. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia, płeć, informacje o zatrudnieniu (np. rola i doświadczenie w PeopleCert), narodowość, język ojczysty, dokument tożsamości ze zdjęciem, nagrania wideo i audio z egzaminów oraz inne informacje. Przy zatrudnianiu nowego Personelu certyfikującego zbieramy te informacje częściowo za pośrednictwem platformy rekrutacyjnej online Workable. Dokumenty są przechowywane przez okres pięciu (5) lat od zakończenia naszej współpracy z Personelem certyfikującym (lub niepomyślnego procesu aplikacyjnego Personelu certyfikującego).

Wykorzystujemy Dane osobowe Personelu certyfikującego w celu świadczenia Usług certyfikacji oraz zarządzania naszymi relacjami z Personelem certyfikującym i z podmiotami, które ich zatrudniają. Możemy ujawniać Dane osobowe Personelu certyfikującego Właścicielom egzaminów, których egzaminy są przeprowadzane przez Personel certyfikujący.

c. Egzaminowanie zdalne

PeopleCert opcjonalnie oferuje egzaminy w ramach usługi egzaminowania zdalnego PeopleCert dla Użytkowników, którzy chcą przystąpić do egzaminu online w wybranym przez siebie czasie i miejscu (tj. niemal wszędzie tam, gdzie mają oni dostęp do Internetu). W przypadku egzaminowania zdalnego PeopleCert Użytkownicy łączą się bezpośrednio za pomocą kamerki internetowej z autoryzowanym egzaminatorem-obserwatorem (egzaminatorem) PeopleCert, który prowadzi ich przez cały egzamin i monitoruje go.
Usługa egzaminowania zdalnego obejmuje poniższą dokumentację fotograficzną egzaminów i uczestników egzaminów („Kandydaci”):

 • Nagrywamy egzaminy (nagranie wideo, audio i pulpitu komputera Użytkownika) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i uczciwości egzaminu. Nagrania są przechowywane przez okres jednego (1) roku w celu zapewnienia dokumentacji poświadczającej uczciwość egzaminu.
 • W przypadku niektórych egzaminów zdalnych możemy również, za powiadomieniem Kandydata, wykonywać zdjęcia Kandydata do celów bieżącej identyfikacji i uwzględnienia go w oświadczeniu o wynikach egzaminu (które może być udostępniane osobom trzecim, jak określono w poniższym pkt 3). Zdjęcia są przechowywane zgodnie z naszą polityką przechowywania danych w ramach dokumentacji wyników egzaminów prowadzonej przez PeopleCert.

d. Konto online

Wszyscy Kandydaci podchodzący do egzaminów PeopleCert (i w pewnych okolicznościach inni Użytkownicy) muszą posiadać konto internetowe („Konto PeopleCert”), które jest otwierane i dostępne za pośrednictwem strony internetowej PeopleCert. Ponadto Użytkownicy mogą otwierać Konta dobrowolnie. Konto zawiera niektóre lub wszystkie Dane osobowe, które posiadamy na temat Użytkownika, i ułatwia korzystanie z naszych usług. Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia swojego Konta, wysyłając wiadomość e-mail na adres dataprotection@peoplecert.org, chociaż może to ograniczyć naszą zdolność do świadczenia usług dla Użytkownika. Możemy być zobowiązani do zachowania pewnych Danych osobowych po usunięciu Konta w celu zapewnienia funkcjonowania Usług certyfikacji.

e. Książki i e-booki

Firma PeopleCert sprzedaje i dostarcza papierowe i elektroniczne książki powiązane z jej usługami certyfikacji. Przetwarzamy powiązane dane dotyczące sprzedaży, korzystania (w przypadku e-booków) i wysyłki (w przypadku książek papierowych), aby udostępniać i ulepszać te produkty i usługi.

f. Obsługa klienta

PeopleCert oferuje całodobową obsługę klienta dla Użytkowników (zarówno organizacji, jak i poszczególnych Kandydatów) za pośrednictwem poczty e-mail, czatu online i telefonicznie. Rozmowy telefoniczne i czaty online mogą być rejestrowane w celach monitorowania i w celach szkoleniowych oraz w celu ulepszania naszych usług. Nagrania rozmów telefonicznych są przechowywane przez okres do piętnastu (15) dni, a zarejestrowane rozmowy na czacie online i wiadomości e-mail są przechowywane przez okres do jednego (1) roku.

g.  Dostawcy

Zbieramy dane dotyczące dostawców towarów i usług w celu zarządzania naszymi relacjami z dostawcami. Informacje te mogą zawierać dane osobowe przedstawicieli dostawcy.

h. Wiadomości marketingowe

Jeśli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych od PeopleCert, możemy okresowo kontaktować się z nim za pośrednictwem różnych metod (np. e-mail, SMS, telefonicznie) w celu poinformowania go o nowych produktach i usługach PeopleCert oraz o innych zmianach w PeopleCert. Partnerzy i Właściciele egzaminów nie mogą wykorzystywać Danych osobowych Użytkownika do celów marketingowych lub podobnych, jeśli nie wyraził on na to zgody. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości, klikając łącze „Zrezygnuj” (Unsubscribe) w wiadomości lub kontaktując się z nami pod adresem dataprotection@peoplecert.org.

i. Ankiety

PeopleCert może okresowo przeprowadzać ankiety, badania opinii publicznej i podobne inicjatywy („Ankiety”), aby uzyskiwać od Użytkowników informacje, które pomogą nam ulepszać nasze produkty, usługi i praktyki operacyjne. Udział w Ankietach jest zawsze dobrowolny, a Dane osobowe podane w odpowiedziach na pytania z Ankiety zawsze są ściśle poufne. Wyniki Ankiet mogą być agregowane i anonimizowane, a takie zanonimizowane informacje mogą być udostępniane osobom trzecim.

j. Pliki cookie, analityka i spersonalizowane reklamy

PeopleCert korzysta z plików cookie na swoich stronach internetowych, aby zoptymalizować obsługę użytkownika, zwiększyć bezpieczeństwo i zwalczać oszustwa i/lub złośliwą aktywność w sieci. Takie pliki cookie zawierają informacje o statusie logowania Użytkownika. Użytkownik może dostosować ustawienia swojej przeglądarki tak, aby odrzucać lub ograniczać pliki cookie. Jednakże, jeśli Użytkownik nie zaakceptuje plików cookie, może utracić możliwość korzystania z niektórych części naszych stron internetowych.

Korzystamy również z usługi Google Analytics, aby ulepszać treści i funkcje naszych stron internetowych i usług egzaminowania zdalnego (gromadząc informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z tych usług) oraz z usługi Google AdWords, aby dostarczać Użytkownikom spersonalizowane reklamy zgodnie z ich zainteresowaniami i preferencjami. Google gromadzi anonimowo informacje takie jak wiek, płeć, lokalizacja geograficzna, wyświetlenia stron internetowych i odwiedziny na innych stronach internetowych, m.in. za pomocą plików cookie. Użytkownik może zarządzać preferencjami w zakresie plików cookie w swoim koncie Google, przechodząc do ustawień konta Google i edytując swoje preferencje. Aby zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics, można zainstalować odpowiedni dodatek do przeglądarki dostępny na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

2. Usługi dla dzieci

Jeśli Użytkownik naszych usług jest dzieckiem poniżej 16. roku życia, poprosimy osobę sprawującą władzę rodzicielską nad takim dzieckiem o zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego Danych osobowych.

 

3. Ujawnianie Danych osobowych osobom trzecim

Nigdy nie sprzedajemy Danych osobowych Użytkowników ani nie ujawniamy ich osobom trzecim w celach marketingowych (jeśli Właściciele egzaminów, do których przystępujesz, reklamują Ci inne usługi, mają obowiązek przestrzegać obowiązujących przepisów o ochronie danych — patrz pkt 9 niżej).

Możemy ujawnić Dane osobowe osobom trzecim w poniższych sytuacjach:

 • jeśli uzyskamy zgodę Użytkownika na powyższe,
 • w ramach Usług certyfikacji, w tym:
  • udostępniając je Właścicielom egzaminów zgodnie z opisem w pkt 1.a i 1.b,
  • podczas egzaminów, w ramach kontaktów pomiędzy Personelem certyfikującym i kandydatami,
 • ujawniając wyniki egzaminu Użytkownika:
  • w serwisie CVS opisanym w pkt 1.a,
  • Partnerowi, u którego Użytkownik przystąpił do egzaminu, aby móc je udostępnić Użytkownikowi,
  • na wniosek pracodawcy Użytkownika lub innej osoby bądź podmiotu, który zarezerwował egzamin w imieniu Użytkownika (bezpośrednio lub za pośrednictwem Partnera),
 • usługodawcom, którzy pomagają w realizacji usług PeopleCert, z odpowiednimi umowami w celu zapewnienia, że Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji tych usług pomocniczych i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności,
 • gdy jest to wymagane przez prawo lub nakaz sądowy bądź na żądanie organu regulacyjnego lub państwowego upoważnionego do żądania takiego ujawnienia,
 • w przypadku podejrzenia niewłaściwego postępowania ze strony Użytkownika w związku z egzaminem i/lub dochodzenia w takiej sprawie,
 • jeśli jest to wymagane w celu ochrony praw, mienia lub bezpieczeństwa PeopleCert, jej partnerów handlowych lub Właścicieli egzaminów.

 

4. Przechowywanie Danych osobowych

Jeśli przechowywanie Danych osobowych jest wymagane przez prawo, PeopleCert przestrzega wymaganych okresów przechowywania danych. W innych okolicznościach PeopleCert przechowuje Dane osobowe tak długo, jak to konieczne do celów biznesowych określonych wyżej. W pewnych określonych okolicznościach w niniejszej Polityce ustalono krótsze okresy przechowywania danych.

 

5. Transgraniczne przekazywanie danych

Naszym celem jest przestrzeganie przepisów o ochronie danych we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność, w tym przepisów Unii Europejskiej. Możemy dokonywać transgranicznego przekazywania Danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem. Przekazując Dane osobowe mieszkańców UE poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub przechowując je poza EOG, postępujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych UE i jej państw członkowskich.

 

6. Prawa dotyczące Danych osobowych Użytkowników

Użytkownik ma prawo dostępu do, korygowania lub usuwania swoich Danych osobowych. Jednak Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że po usunięciu określonych Danych osobowych, walidacja certyfikatu i inne usługi świadczone przez PeopleCert mogą nie być dostępne. Zgodnie z prawem UE Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego Danych osobowych, wycofania zgody na przetwarzanie, które odbywa się na podstawie zgody, oraz przenoszenia swoich Danych osobowych do innych usługodawców. Aby skorzystać z tych praw, należy wysłać wiadomość e-mail na adres dataprotection@peoplecert.org.

 

7. Bezpieczeństwo i integralność danych

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Danych osobowych przed ich bezprawnym wykorzystaniem, dostępem do nich, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Takie środki ostrożności obejmują procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze zgodne z normą ISO 27001 dotyczącą międzynarodowego bezpieczeństwa informacji i normami Cyber Essentials.

 

8. Zakupy online

PeopleCert oferuje produkty, egzaminy i usługi do zakupu zdalnego i elektronicznego. Płatności są realizowane w bezpieczny sposób przez wybranych przez nas operatorów płatności. PeopleCert nie przechowuje żadnych danych kart kredytowych ani kart debetowych. Informacje te są udostępniane przez Użytkowników w bezpieczny sposób bezpośrednio naszym operatorom płatności w chwili zakupu. Aby zapewnić bezpieczeństwo zakupów elektronicznych, PeopleCert spełnia wymagania normy PCI-DSS (Payment Card Industry – Data Security Standard).

 

9. Usługi i strony internetowe osób trzecich

PeopleCert świadczy Usługi certyfikacji we współpracy z Właścicielami egzaminów i Partnerami (patrz pkt 1.a wyżej), a strony internetowe PeopleCert zawierają łącza do stron internetowych osób trzecich. PeopleCert nie ponosi odpowiedzialności za praktyki w zakresie ochrony prywatności ani za treść usług i stron internetowych osób trzecich. Informacje na temat praktyk innych organizacji w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w politykach prywatności takich organizacji.

 

10. Zmiany w Polityce

Możemy zmienić niniejszą Politykę w celu uwzględnienia zmian w produktach PeopleCert lub przepisach prawa bądź z innych przyczyn. Gdy dokonamy istotnych zmian w niniejszej Polityce, powiadomimy Użytkowników o tym. W przypadku korzystania z usług PeopleCert po powiadomieniu o takich zmianach, Użytkownicy będą zobowiązani do przestrzegania takiej zmienionej Polityki.

 

11. Pytania i skargi

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej Polityki lub swoich Danych osobowych przechowywanych przez PeopleCert, prosimy o kontakt pod adresem dataprotection@peoplecert.org. Użytkownik ma również prawo do składania skarg dotyczących przetwarzania jego Danych osobowych do organów ds. ochrony danych w swoim kraju w zakresie przewidzianym przez obowiązujące prawo (np. ogólne rozporządzenie o ochronie danych w UE lub właściwe przepisy dotyczące prywatności danych w innych krajach).

Polityka prywatności PeopleCert

 

Niniejsza Polityka opisuje sposób, w jaki spółki z grupy PeopleCert z biurami w Londynie w Wielkiej Brytanii (adres: ul. Sloane St 192, Londyn SW1X 9QX), w Nikozji na Cyprze (adres: ul. Themistokli Dervi 40/1066) i w Atenach w Grecji (ul. Korai 3/10564) (zwane dalej łącznie „PeopleCert” lub „my”) gromadzą i przetwarzają dane identyfikacyjne osób fizycznych („Dane osobowe”) będących klientami i innymi użytkownikami naszych usług („Użytkownicy”, „Użytkownik”), a także określa ich prawa. Niniejsza Polityka dotyczy produktów i usług PeopleCert, w tym stron internetowych prowadzonych przez PeopleCert. Prywatność Użytkowników jest dla nas niezwykle ważna i zobowiązujemy się do zapewnienia im bezpiecznej i bezproblemowej obsługi podczas odwiedzania naszych stron internetowych i korzystania z naszych usług.

1. Jak gromadzimy i wykorzystujemy Dane osobowe?

Możemy gromadzić i/lub przetwarzać Dane osobowe Użytkowników wyłącznie w sposób określony w niniejszej Polityce, w celach opisanych poniżej. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami w zakresie zapewnienia certyfikacji i powiązanych usług, w celu realizacji naszych umów z Użytkownikami, a w niektórych przypadkach na podstawie wyraźnej zgody Użytkownika.

a. Usługi certyfikacji

PeopleCert świadczy usługi w zakresie organizacji egzaminów i certyfikacji („Usługi certyfikacji”) jako organ ds. certyfikacji pracowników oraz akredytowana instytucja egzaminacyjna. Możemy gromadzić Dane osobowe Użytkowników (m.in. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia, dokument tożsamości ze zdjęciem, nagrania wideo i audio z egzaminów oraz inne informacje) w celu potwierdzania tożsamości Użytkowników, przeprowadzania egzaminów oraz zapewniania legalności procesu certyfikacji. Niektóre Dane osobowe muszą być gromadzone zgodnie z naszymi procedurami w celu świadczenia Usług certyfikacji, a inne Dane osobowe są gromadzone w celu zapewnienia Użytkownikom należytej obsługi.

PeopleCert wykorzystuje Dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia Usług certyfikacji. Możemy również wykorzystywać Dane osobowe Użytkowników do celów przeprowadzania wewnętrznych prac badawczo-rozwojowych lub kontroli jakości, a fragmenty prac egzaminacyjnych w zanonimizowanej formie mogą być publikowane w materiałach przygotowawczych do egzaminów. W procesie świadczenia Usług certyfikacji opracowujemy dodatkowe Dane osobowe, w tym wyniki egzaminów. Nagrania z egzaminów są przechowywane przez jeden (1) rok w celu zapewnienia dokumentacji poświadczającej uczciwość egzaminu.

Niektóre z naszych Usług certyfikacji są oferowane we współpracy z (i) organizacjami (w tym władzami publicznymi), które dostarczają treści egzaminacyjne lub wydają zgodę na egzamin („Właściciele egzaminów”) i/lub (ii) organizacjami upoważnionymi i zatwierdzonymi przez PeopleCert w zakresie świadczenia Usług certyfikacji („Partnerzy”). Niektórzy autoryzowani Partnerzy mogą również świadczyć usługi szkoleniowe związane z certyfikacjami PeopleCert. Możemy udostępniać Dane osobowe Użytkowników takim Właścicielom egzaminów i Partnerom w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług certyfikacji. Wymagamy, aby Właściciele egzaminów i Partnerzy przestrzegali przepisów o ochronie danych, ale nie ponosimy bezpośredniej odpowiedzialności za ich praktyki w zakresie ochrony prywatności. Informacje na temat takich praktyk można znaleźć w politykach prywatności Właściciela egzaminu dla danego egzaminu (nasze strony internetowe zawierają informacje na temat Właścicieli egzaminów) i Partnerów świadczących usługi dla Użytkownika.

PeopleCert prowadzi rejestr zawierający informacje na temat wszystkich certyfikowanych osób. Jako organ ds. certyfikacji pracowników oraz akredytowana instytucja egzaminacyjna prowadzimy ogólnodostępny serwis weryfikacji certyfikatów (Certificate Verification Service, CVS) dostępny za pośrednictwem naszych stron internetowych: www.peoplecert.org, www.languagecert.org and www.languagecert.gr. Serwis CVS umożliwia Użytkownikom i osobom trzecim (np. pracodawcom) potwierdzenie autentyczności i dokładności każdego certyfikatu PeopleCert poprzez wprowadzenie numeru seryjnego odpowiedniego certyfikatu.

b. Usługi certyfikacji — pomoc

PeopleCert świadczy Usługi certyfikacji we współpracy z rozbudowaną siecią Partnerów i innych pomocniczych organizacji i osób fizycznych, m.in. instruktorów, egzaminatorów, egzaminatorów ustnych, osób nadzorujących egzaminy, osób oceniających prace egzaminacyjne, menadżerów jednostek egzaminacyjnych, audytorów itp. Gromadzimy Dane osobowe osób świadczących takie pomocnicze usługi („Personel certyfikujący”) w celu zapewnienia odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa egzaminów, m.in. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia, płeć, informacje o zatrudnieniu (np. rola i doświadczenie w PeopleCert), narodowość, język ojczysty, dokument tożsamości ze zdjęciem, nagrania wideo i audio z egzaminów oraz inne informacje. Przy zatrudnianiu nowego Personelu certyfikującego zbieramy te informacje częściowo za pośrednictwem platformy rekrutacyjnej online Workable. Dokumenty są przechowywane przez okres pięciu (5) lat od zakończenia naszej współpracy z Personelem certyfikującym (lub niepomyślnego procesu aplikacyjnego Personelu certyfikującego).

Wykorzystujemy Dane osobowe Personelu certyfikującego w celu świadczenia Usług certyfikacji oraz zarządzania naszymi relacjami z Personelem certyfikującym i z podmiotami, które ich zatrudniają. Możemy ujawniać Dane osobowe Personelu certyfikującego Właścicielom egzaminów, których egzaminy są przeprowadzane przez Personel certyfikujący.

c. Egzaminowanie zdalne

PeopleCert opcjonalnie oferuje egzaminy w ramach usługi egzaminowania zdalnego PeopleCert dla Użytkowników, którzy chcą przystąpić do egzaminu online w wybranym przez siebie czasie i miejscu (tj. niemal wszędzie tam, gdzie mają oni dostęp do Internetu). W przypadku egzaminowania zdalnego PeopleCert Użytkownicy łączą się bezpośrednio za pomocą kamerki internetowej z autoryzowanym egzaminatorem-obserwatorem (egzaminatorem) PeopleCert, który prowadzi ich przez cały egzamin i monitoruje go.
Usługa egzaminowania zdalnego obejmuje poniższą dokumentację fotograficzną egzaminów i uczestników egzaminów („Kandydaci”):

 • Nagrywamy egzaminy (nagranie wideo, audio i pulpitu komputera Użytkownika) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i uczciwości egzaminu. Nagrania są przechowywane przez okres jednego (1) roku w celu zapewnienia dokumentacji poświadczającej uczciwość egzaminu.
 • W przypadku niektórych egzaminów zdalnych możemy również, za powiadomieniem Kandydata, wykonywać zdjęcia Kandydata do celów bieżącej identyfikacji i uwzględnienia go w oświadczeniu o wynikach egzaminu (które może być udostępniane osobom trzecim, jak określono w poniższym pkt 3). Zdjęcia są przechowywane zgodnie z naszą polityką przechowywania danych w ramach dokumentacji wyników egzaminów prowadzonej przez PeopleCert.

d. Konto online

Wszyscy Kandydaci podchodzący do egzaminów PeopleCert (i w pewnych okolicznościach inni Użytkownicy) muszą posiadać konto internetowe („Konto PeopleCert”), które jest otwierane i dostępne za pośrednictwem strony internetowej PeopleCert. Ponadto Użytkownicy mogą otwierać Konta dobrowolnie. Konto zawiera niektóre lub wszystkie Dane osobowe, które posiadamy na temat Użytkownika, i ułatwia korzystanie z naszych usług. Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia swojego Konta, wysyłając wiadomość e-mail na adres dataprotection@peoplecert.org, chociaż może to ograniczyć naszą zdolność do świadczenia usług dla Użytkownika. Możemy być zobowiązani do zachowania pewnych Danych osobowych po usunięciu Konta w celu zapewnienia funkcjonowania Usług certyfikacji.

e. Książki i e-booki

Firma PeopleCert sprzedaje i dostarcza papierowe i elektroniczne książki powiązane z jej usługami certyfikacji. Przetwarzamy powiązane dane dotyczące sprzedaży, korzystania (w przypadku e-booków) i wysyłki (w przypadku książek papierowych), aby udostępniać i ulepszać te produkty i usługi.

f. Obsługa klienta

PeopleCert oferuje całodobową obsługę klienta dla Użytkowników (zarówno organizacji, jak i poszczególnych Kandydatów) za pośrednictwem poczty e-mail, czatu online i telefonicznie. Rozmowy telefoniczne i czaty online mogą być rejestrowane w celach monitorowania i w celach szkoleniowych oraz w celu ulepszania naszych usług. Nagrania rozmów telefonicznych są przechowywane przez okres do piętnastu (15) dni, a zarejestrowane rozmowy na czacie online i wiadomości e-mail są przechowywane przez okres do jednego (1) roku.

g.  Dostawcy

Zbieramy dane dotyczące dostawców towarów i usług w celu zarządzania naszymi relacjami z dostawcami. Informacje te mogą zawierać dane osobowe przedstawicieli dostawcy.

h. Wiadomości marketingowe

Jeśli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych od PeopleCert, możemy okresowo kontaktować się z nim za pośrednictwem różnych metod (np. e-mail, SMS, telefonicznie) w celu poinformowania go o nowych produktach i usługach PeopleCert oraz o innych zmianach w PeopleCert. Partnerzy i Właściciele egzaminów nie mogą wykorzystywać Danych osobowych Użytkownika do celów marketingowych lub podobnych, jeśli nie wyraził on na to zgody. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości, klikając łącze „Zrezygnuj” (Unsubscribe) w wiadomości lub kontaktując się z nami pod adresem dataprotection@peoplecert.org.

i. Ankiety

PeopleCert może okresowo przeprowadzać ankiety, badania opinii publicznej i podobne inicjatywy („Ankiety”), aby uzyskiwać od Użytkowników informacje, które pomogą nam ulepszać nasze produkty, usługi i praktyki operacyjne. Udział w Ankietach jest zawsze dobrowolny, a Dane osobowe podane w odpowiedziach na pytania z Ankiety zawsze są ściśle poufne. Wyniki Ankiet mogą być agregowane i anonimizowane, a takie zanonimizowane informacje mogą być udostępniane osobom trzecim.

j. Pliki cookie, analityka i spersonalizowane reklamy

PeopleCert korzysta z plików cookie na swoich stronach internetowych, aby zoptymalizować obsługę użytkownika, zwiększyć bezpieczeństwo i zwalczać oszustwa i/lub złośliwą aktywność w sieci. Takie pliki cookie zawierają informacje o statusie logowania Użytkownika. Użytkownik może dostosować ustawienia swojej przeglądarki tak, aby odrzucać lub ograniczać pliki cookie. Jednakże, jeśli Użytkownik nie zaakceptuje plików cookie, może utracić możliwość korzystania z niektórych części naszych stron internetowych.

Korzystamy również z usługi Google Analytics, aby ulepszać treści i funkcje naszych stron internetowych i usług egzaminowania zdalnego (gromadząc informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z tych usług) oraz z usługi Google AdWords, aby dostarczać Użytkownikom spersonalizowane reklamy zgodnie z ich zainteresowaniami i preferencjami. Google gromadzi anonimowo informacje takie jak wiek, płeć, lokalizacja geograficzna, wyświetlenia stron internetowych i odwiedziny na innych stronach internetowych, m.in. za pomocą plików cookie. Użytkownik może zarządzać preferencjami w zakresie plików cookie w swoim koncie Google, przechodząc do ustawień konta Google i edytując swoje preferencje. Aby zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics, można zainstalować odpowiedni dodatek do przeglądarki dostępny na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

2. Usługi dla dzieci

Jeśli Użytkownik naszych usług jest dzieckiem poniżej 16. roku życia, poprosimy osobę sprawującą władzę rodzicielską nad takim dzieckiem o zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego Danych osobowych.

 

3. Ujawnianie Danych osobowych osobom trzecim

Nigdy nie sprzedajemy Danych osobowych Użytkowników ani nie ujawniamy ich osobom trzecim w celach marketingowych (jeśli Właściciele egzaminów, do których przystępujesz, reklamują Ci inne usługi, mają obowiązek przestrzegać obowiązujących przepisów o ochronie danych — patrz pkt 9 niżej).

Możemy ujawnić Dane osobowe osobom trzecim w poniższych sytuacjach:

 • jeśli uzyskamy zgodę Użytkownika na powyższe,
 • w ramach Usług certyfikacji, w tym:
  • udostępniając je Właścicielom egzaminów zgodnie z opisem w pkt 1.a i 1.b,
  • podczas egzaminów, w ramach kontaktów pomiędzy Personelem certyfikującym i kandydatami,
 • ujawniając wyniki egzaminu Użytkownika:
  • w serwisie CVS opisanym w pkt 1.a,
  • Partnerowi, u którego Użytkownik przystąpił do egzaminu, aby móc je udostępnić Użytkownikowi,
  • na wniosek pracodawcy Użytkownika lub innej osoby bądź podmiotu, który zarezerwował egzamin w imieniu Użytkownika (bezpośrednio lub za pośrednictwem Partnera),
 • usługodawcom, którzy pomagają w realizacji usług PeopleCert, z odpowiednimi umowami w celu zapewnienia, że Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji tych usług pomocniczych i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności,
 • gdy jest to wymagane przez prawo lub nakaz sądowy bądź na żądanie organu regulacyjnego lub państwowego upoważnionego do żądania takiego ujawnienia,
 • w przypadku podejrzenia niewłaściwego postępowania ze strony Użytkownika w związku z egzaminem i/lub dochodzenia w takiej sprawie,
 • jeśli jest to wymagane w celu ochrony praw, mienia lub bezpieczeństwa PeopleCert, jej partnerów handlowych lub Właścicieli egzaminów.

 

4. Przechowywanie Danych osobowych

Jeśli przechowywanie Danych osobowych jest wymagane przez prawo, PeopleCert przestrzega wymaganych okresów przechowywania danych. W innych okolicznościach PeopleCert przechowuje Dane osobowe tak długo, jak to konieczne do celów biznesowych określonych wyżej. W pewnych określonych okolicznościach w niniejszej Polityce ustalono krótsze okresy przechowywania danych.

 

5. Transgraniczne przekazywanie danych

Naszym celem jest przestrzeganie przepisów o ochronie danych we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność, w tym przepisów Unii Europejskiej. Możemy dokonywać transgranicznego przekazywania Danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem. Przekazując Dane osobowe mieszkańców UE poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub przechowując je poza EOG, postępujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych UE i jej państw członkowskich.

 

6. Prawa dotyczące Danych osobowych Użytkowników

Użytkownik ma prawo dostępu do, korygowania lub usuwania swoich Danych osobowych. Jednak Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że po usunięciu określonych Danych osobowych, walidacja certyfikatu i inne usługi świadczone przez PeopleCert mogą nie być dostępne. Zgodnie z prawem UE Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego Danych osobowych, wycofania zgody na przetwarzanie, które odbywa się na podstawie zgody, oraz przenoszenia swoich Danych osobowych do innych usługodawców. Aby skorzystać z tych praw, należy wysłać wiadomość e-mail na adres dataprotection@peoplecert.org.

 

7. Bezpieczeństwo i integralność danych

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Danych osobowych przed ich bezprawnym wykorzystaniem, dostępem do nich, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Takie środki ostrożności obejmują procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze zgodne z normą ISO 27001 dotyczącą międzynarodowego bezpieczeństwa informacji i normami Cyber Essentials.

 

8. Zakupy online

PeopleCert oferuje produkty, egzaminy i usługi do zakupu zdalnego i elektronicznego. Płatności są realizowane w bezpieczny sposób przez wybranych przez nas operatorów płatności. PeopleCert nie przechowuje żadnych danych kart kredytowych ani kart debetowych. Informacje te są udostępniane przez Użytkowników w bezpieczny sposób bezpośrednio naszym operatorom płatności w chwili zakupu. Aby zapewnić bezpieczeństwo zakupów elektronicznych, PeopleCert spełnia wymagania normy PCI-DSS (Payment Card Industry – Data Security Standard).

 

9. Usługi i strony internetowe osób trzecich

PeopleCert świadczy Usługi certyfikacji we współpracy z Właścicielami egzaminów i Partnerami (patrz pkt 1.a wyżej), a strony internetowe PeopleCert zawierają łącza do stron internetowych osób trzecich. PeopleCert nie ponosi odpowiedzialności za praktyki w zakresie ochrony prywatności ani za treść usług i stron internetowych osób trzecich. Informacje na temat praktyk innych organizacji w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w politykach prywatności takich organizacji.

 

10. Zmiany w Polityce

Możemy zmienić niniejszą Politykę w celu uwzględnienia zmian w produktach PeopleCert lub przepisach prawa bądź z innych przyczyn. Gdy dokonamy istotnych zmian w niniejszej Polityce, powiadomimy Użytkowników o tym. W przypadku korzystania z usług PeopleCert po powiadomieniu o takich zmianach, Użytkownicy będą zobowiązani do przestrzegania takiej zmienionej Polityki.

 

11. Pytania i skargi

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej Polityki lub swoich Danych osobowych przechowywanych przez PeopleCert, prosimy o kontakt pod adresem dataprotection@peoplecert.org. Użytkownik ma również prawo do składania skarg dotyczących przetwarzania jego Danych osobowych do organów ds. ochrony danych w swoim kraju w zakresie przewidzianym przez obowiązujące prawo (np. ogólne rozporządzenie o ochronie danych w UE lub właściwe przepisy dotyczące prywatności danych w innych krajach).

General

At PeopleCert, we use this technology, in order to offer an improved user experience and better services.

 

Customize Settings

Polityka prywatności PeopleCert

 

Niniejsza Polityka opisuje sposób, w jaki spółki z grupy PeopleCert z biurami w Londynie w Wielkiej Brytanii (adres: ul. Sloane St 192, Londyn SW1X 9QX), w Nikozji na Cyprze (adres: ul. Themistokli Dervi 40/1066) i w Atenach w Grecji (ul. Korai 3/10564) (zwane dalej łącznie „PeopleCert” lub „my”) gromadzą i przetwarzają dane identyfikacyjne osób fizycznych („Dane osobowe”) będących klientami i innymi użytkownikami naszych usług („Użytkownicy”, „Użytkownik”), a także określa ich prawa. Niniejsza Polityka dotyczy produktów i usług PeopleCert, w tym stron internetowych prowadzonych przez PeopleCert. Prywatność Użytkowników jest dla nas niezwykle ważna i zobowiązujemy się do zapewnienia im bezpiecznej i bezproblemowej obsługi podczas odwiedzania naszych stron internetowych i korzystania z naszych usług.

1. Jak gromadzimy i wykorzystujemy Dane osobowe?

Możemy gromadzić i/lub przetwarzać Dane osobowe Użytkowników wyłącznie w sposób określony w niniejszej Polityce, w celach opisanych poniżej. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami w zakresie zapewnienia certyfikacji i powiązanych usług, w celu realizacji naszych umów z Użytkownikami, a w niektórych przypadkach na podstawie wyraźnej zgody Użytkownika.

a. Usługi certyfikacji

PeopleCert świadczy usługi w zakresie organizacji egzaminów i certyfikacji („Usługi certyfikacji”) jako organ ds. certyfikacji pracowników oraz akredytowana instytucja egzaminacyjna. Możemy gromadzić Dane osobowe Użytkowników (m.in. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia, dokument tożsamości ze zdjęciem, nagrania wideo i audio z egzaminów oraz inne informacje) w celu potwierdzania tożsamości Użytkowników, przeprowadzania egzaminów oraz zapewniania legalności procesu certyfikacji. Niektóre Dane osobowe muszą być gromadzone zgodnie z naszymi procedurami w celu świadczenia Usług certyfikacji, a inne Dane osobowe są gromadzone w celu zapewnienia Użytkownikom należytej obsługi.

PeopleCert wykorzystuje Dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia Usług certyfikacji. Możemy również wykorzystywać Dane osobowe Użytkowników do celów przeprowadzania wewnętrznych prac badawczo-rozwojowych lub kontroli jakości, a fragmenty prac egzaminacyjnych w zanonimizowanej formie mogą być publikowane w materiałach przygotowawczych do egzaminów. W procesie świadczenia Usług certyfikacji opracowujemy dodatkowe Dane osobowe, w tym wyniki egzaminów. Nagrania z egzaminów są przechowywane przez jeden (1) rok w celu zapewnienia dokumentacji poświadczającej uczciwość egzaminu.

Niektóre z naszych Usług certyfikacji są oferowane we współpracy z (i) organizacjami (w tym władzami publicznymi), które dostarczają treści egzaminacyjne lub wydają zgodę na egzamin („Właściciele egzaminów”) i/lub (ii) organizacjami upoważnionymi i zatwierdzonymi przez PeopleCert w zakresie świadczenia Usług certyfikacji („Partnerzy”). Niektórzy autoryzowani Partnerzy mogą również świadczyć usługi szkoleniowe związane z certyfikacjami PeopleCert. Możemy udostępniać Dane osobowe Użytkowników takim Właścicielom egzaminów i Partnerom w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług certyfikacji. Wymagamy, aby Właściciele egzaminów i Partnerzy przestrzegali przepisów o ochronie danych, ale nie ponosimy bezpośredniej odpowiedzialności za ich praktyki w zakresie ochrony prywatności. Informacje na temat takich praktyk można znaleźć w politykach prywatności Właściciela egzaminu dla danego egzaminu (nasze strony internetowe zawierają informacje na temat Właścicieli egzaminów) i Partnerów świadczących usługi dla Użytkownika.

PeopleCert prowadzi rejestr zawierający informacje na temat wszystkich certyfikowanych osób. Jako organ ds. certyfikacji pracowników oraz akredytowana instytucja egzaminacyjna prowadzimy ogólnodostępny serwis weryfikacji certyfikatów (Certificate Verification Service, CVS) dostępny za pośrednictwem naszych stron internetowych: www.peoplecert.org, www.languagecert.org and www.languagecert.gr. Serwis CVS umożliwia Użytkownikom i osobom trzecim (np. pracodawcom) potwierdzenie autentyczności i dokładności każdego certyfikatu PeopleCert poprzez wprowadzenie numeru seryjnego odpowiedniego certyfikatu.

b. Usługi certyfikacji — pomoc

PeopleCert świadczy Usługi certyfikacji we współpracy z rozbudowaną siecią Partnerów i innych pomocniczych organizacji i osób fizycznych, m.in. instruktorów, egzaminatorów, egzaminatorów ustnych, osób nadzorujących egzaminy, osób oceniających prace egzaminacyjne, menadżerów jednostek egzaminacyjnych, audytorów itp. Gromadzimy Dane osobowe osób świadczących takie pomocnicze usługi („Personel certyfikujący”) w celu zapewnienia odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa egzaminów, m.in. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia, płeć, informacje o zatrudnieniu (np. rola i doświadczenie w PeopleCert), narodowość, język ojczysty, dokument tożsamości ze zdjęciem, nagrania wideo i audio z egzaminów oraz inne informacje. Przy zatrudnianiu nowego Personelu certyfikującego zbieramy te informacje częściowo za pośrednictwem platformy rekrutacyjnej online Workable. Dokumenty są przechowywane przez okres pięciu (5) lat od zakończenia naszej współpracy z Personelem certyfikującym (lub niepomyślnego procesu aplikacyjnego Personelu certyfikującego).

Wykorzystujemy Dane osobowe Personelu certyfikującego w celu świadczenia Usług certyfikacji oraz zarządzania naszymi relacjami z Personelem certyfikującym i z podmiotami, które ich zatrudniają. Możemy ujawniać Dane osobowe Personelu certyfikującego Właścicielom egzaminów, których egzaminy są przeprowadzane przez Personel certyfikujący.

c. Egzaminowanie zdalne

PeopleCert opcjonalnie oferuje egzaminy w ramach usługi egzaminowania zdalnego PeopleCert dla Użytkowników, którzy chcą przystąpić do egzaminu online w wybranym przez siebie czasie i miejscu (tj. niemal wszędzie tam, gdzie mają oni dostęp do Internetu). W przypadku egzaminowania zdalnego PeopleCert Użytkownicy łączą się bezpośrednio za pomocą kamerki internetowej z autoryzowanym egzaminatorem-obserwatorem (egzaminatorem) PeopleCert, który prowadzi ich przez cały egzamin i monitoruje go.
Usługa egzaminowania zdalnego obejmuje poniższą dokumentację fotograficzną egzaminów i uczestników egzaminów („Kandydaci”):

 • Nagrywamy egzaminy (nagranie wideo, audio i pulpitu komputera Użytkownika) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i uczciwości egzaminu. Nagrania są przechowywane przez okres jednego (1) roku w celu zapewnienia dokumentacji poświadczającej uczciwość egzaminu.
 • W przypadku niektórych egzaminów zdalnych możemy również, za powiadomieniem Kandydata, wykonywać zdjęcia Kandydata do celów bieżącej identyfikacji i uwzględnienia go w oświadczeniu o wynikach egzaminu (które może być udostępniane osobom trzecim, jak określono w poniższym pkt 3). Zdjęcia są przechowywane zgodnie z naszą polityką przechowywania danych w ramach dokumentacji wyników egzaminów prowadzonej przez PeopleCert.

d. Konto online

Wszyscy Kandydaci podchodzący do egzaminów PeopleCert (i w pewnych okolicznościach inni Użytkownicy) muszą posiadać konto internetowe („Konto PeopleCert”), które jest otwierane i dostępne za pośrednictwem strony internetowej PeopleCert. Ponadto Użytkownicy mogą otwierać Konta dobrowolnie. Konto zawiera niektóre lub wszystkie Dane osobowe, które posiadamy na temat Użytkownika, i ułatwia korzystanie z naszych usług. Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia swojego Konta, wysyłając wiadomość e-mail na adres dataprotection@peoplecert.org, chociaż może to ograniczyć naszą zdolność do świadczenia usług dla Użytkownika. Możemy być zobowiązani do zachowania pewnych Danych osobowych po usunięciu Konta w celu zapewnienia funkcjonowania Usług certyfikacji.

e. Książki i e-booki

Firma PeopleCert sprzedaje i dostarcza papierowe i elektroniczne książki powiązane z jej usługami certyfikacji. Przetwarzamy powiązane dane dotyczące sprzedaży, korzystania (w przypadku e-booków) i wysyłki (w przypadku książek papierowych), aby udostępniać i ulepszać te produkty i usługi.

f. Obsługa klienta

PeopleCert oferuje całodobową obsługę klienta dla Użytkowników (zarówno organizacji, jak i poszczególnych Kandydatów) za pośrednictwem poczty e-mail, czatu online i telefonicznie. Rozmowy telefoniczne i czaty online mogą być rejestrowane w celach monitorowania i w celach szkoleniowych oraz w celu ulepszania naszych usług. Nagrania rozmów telefonicznych są przechowywane przez okres do piętnastu (15) dni, a zarejestrowane rozmowy na czacie online i wiadomości e-mail są przechowywane przez okres do jednego (1) roku.

g.  Dostawcy

Zbieramy dane dotyczące dostawców towarów i usług w celu zarządzania naszymi relacjami z dostawcami. Informacje te mogą zawierać dane osobowe przedstawicieli dostawcy.

h. Wiadomości marketingowe

Jeśli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych od PeopleCert, możemy okresowo kontaktować się z nim za pośrednictwem różnych metod (np. e-mail, SMS, telefonicznie) w celu poinformowania go o nowych produktach i usługach PeopleCert oraz o innych zmianach w PeopleCert. Partnerzy i Właściciele egzaminów nie mogą wykorzystywać Danych osobowych Użytkownika do celów marketingowych lub podobnych, jeśli nie wyraził on na to zgody. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości, klikając łącze „Zrezygnuj” (Unsubscribe) w wiadomości lub kontaktując się z nami pod adresem dataprotection@peoplecert.org.

i. Ankiety

PeopleCert może okresowo przeprowadzać ankiety, badania opinii publicznej i podobne inicjatywy („Ankiety”), aby uzyskiwać od Użytkowników informacje, które pomogą nam ulepszać nasze produkty, usługi i praktyki operacyjne. Udział w Ankietach jest zawsze dobrowolny, a Dane osobowe podane w odpowiedziach na pytania z Ankiety zawsze są ściśle poufne. Wyniki Ankiet mogą być agregowane i anonimizowane, a takie zanonimizowane informacje mogą być udostępniane osobom trzecim.

j. Pliki cookie, analityka i spersonalizowane reklamy

PeopleCert korzysta z plików cookie na swoich stronach internetowych, aby zoptymalizować obsługę użytkownika, zwiększyć bezpieczeństwo i zwalczać oszustwa i/lub złośliwą aktywność w sieci. Takie pliki cookie zawierają informacje o statusie logowania Użytkownika. Użytkownik może dostosować ustawienia swojej przeglądarki tak, aby odrzucać lub ograniczać pliki cookie. Jednakże, jeśli Użytkownik nie zaakceptuje plików cookie, może utracić możliwość korzystania z niektórych części naszych stron internetowych.

Korzystamy również z usługi Google Analytics, aby ulepszać treści i funkcje naszych stron internetowych i usług egzaminowania zdalnego (gromadząc informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z tych usług) oraz z usługi Google AdWords, aby dostarczać Użytkownikom spersonalizowane reklamy zgodnie z ich zainteresowaniami i preferencjami. Google gromadzi anonimowo informacje takie jak wiek, płeć, lokalizacja geograficzna, wyświetlenia stron internetowych i odwiedziny na innych stronach internetowych, m.in. za pomocą plików cookie. Użytkownik może zarządzać preferencjami w zakresie plików cookie w swoim koncie Google, przechodząc do ustawień konta Google i edytując swoje preferencje. Aby zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics, można zainstalować odpowiedni dodatek do przeglądarki dostępny na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

2. Usługi dla dzieci

Jeśli Użytkownik naszych usług jest dzieckiem poniżej 16. roku życia, poprosimy osobę sprawującą władzę rodzicielską nad takim dzieckiem o zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego Danych osobowych.

 

3. Ujawnianie Danych osobowych osobom trzecim

Nigdy nie sprzedajemy Danych osobowych Użytkowników ani nie ujawniamy ich osobom trzecim w celach marketingowych (jeśli Właściciele egzaminów, do których przystępujesz, reklamują Ci inne usługi, mają obowiązek przestrzegać obowiązujących przepisów o ochronie danych — patrz pkt 9 niżej).

Możemy ujawnić Dane osobowe osobom trzecim w poniższych sytuacjach:

 • jeśli uzyskamy zgodę Użytkownika na powyższe,
 • w ramach Usług certyfikacji, w tym:
  • udostępniając je Właścicielom egzaminów zgodnie z opisem w pkt 1.a i 1.b,
  • podczas egzaminów, w ramach kontaktów pomiędzy Personelem certyfikującym i kandydatami,
 • ujawniając wyniki egzaminu Użytkownika:
  • w serwisie CVS opisanym w pkt 1.a,
  • Partnerowi, u którego Użytkownik przystąpił do egzaminu, aby móc je udostępnić Użytkownikowi,
  • na wniosek pracodawcy Użytkownika lub innej osoby bądź podmiotu, który zarezerwował egzamin w imieniu Użytkownika (bezpośrednio lub za pośrednictwem Partnera),
 • usługodawcom, którzy pomagają w realizacji usług PeopleCert, z odpowiednimi umowami w celu zapewnienia, że Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji tych usług pomocniczych i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności,
 • gdy jest to wymagane przez prawo lub nakaz sądowy bądź na żądanie organu regulacyjnego lub państwowego upoważnionego do żądania takiego ujawnienia,
 • w przypadku podejrzenia niewłaściwego postępowania ze strony Użytkownika w związku z egzaminem i/lub dochodzenia w takiej sprawie,
 • jeśli jest to wymagane w celu ochrony praw, mienia lub bezpieczeństwa PeopleCert, jej partnerów handlowych lub Właścicieli egzaminów.

 

4. Przechowywanie Danych osobowych

Jeśli przechowywanie Danych osobowych jest wymagane przez prawo, PeopleCert przestrzega wymaganych okresów przechowywania danych. W innych okolicznościach PeopleCert przechowuje Dane osobowe tak długo, jak to konieczne do celów biznesowych określonych wyżej. W pewnych określonych okolicznościach w niniejszej Polityce ustalono krótsze okresy przechowywania danych.

 

5. Transgraniczne przekazywanie danych

Naszym celem jest przestrzeganie przepisów o ochronie danych we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność, w tym przepisów Unii Europejskiej. Możemy dokonywać transgranicznego przekazywania Danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem. Przekazując Dane osobowe mieszkańców UE poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub przechowując je poza EOG, postępujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych UE i jej państw członkowskich.

 

6. Prawa dotyczące Danych osobowych Użytkowników

Użytkownik ma prawo dostępu do, korygowania lub usuwania swoich Danych osobowych. Jednak Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że po usunięciu określonych Danych osobowych, walidacja certyfikatu i inne usługi świadczone przez PeopleCert mogą nie być dostępne. Zgodnie z prawem UE Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego Danych osobowych, wycofania zgody na przetwarzanie, które odbywa się na podstawie zgody, oraz przenoszenia swoich Danych osobowych do innych usługodawców. Aby skorzystać z tych praw, należy wysłać wiadomość e-mail na adres dataprotection@peoplecert.org.

 

7. Bezpieczeństwo i integralność danych

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Danych osobowych przed ich bezprawnym wykorzystaniem, dostępem do nich, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Takie środki ostrożności obejmują procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze zgodne z normą ISO 27001 dotyczącą międzynarodowego bezpieczeństwa informacji i normami Cyber Essentials.

 

8. Zakupy online

PeopleCert oferuje produkty, egzaminy i usługi do zakupu zdalnego i elektronicznego. Płatności są realizowane w bezpieczny sposób przez wybranych przez nas operatorów płatności. PeopleCert nie przechowuje żadnych danych kart kredytowych ani kart debetowych. Informacje te są udostępniane przez Użytkowników w bezpieczny sposób bezpośrednio naszym operatorom płatności w chwili zakupu. Aby zapewnić bezpieczeństwo zakupów elektronicznych, PeopleCert spełnia wymagania normy PCI-DSS (Payment Card Industry – Data Security Standard).

 

9. Usługi i strony internetowe osób trzecich

PeopleCert świadczy Usługi certyfikacji we współpracy z Właścicielami egzaminów i Partnerami (patrz pkt 1.a wyżej), a strony internetowe PeopleCert zawierają łącza do stron internetowych osób trzecich. PeopleCert nie ponosi odpowiedzialności za praktyki w zakresie ochrony prywatności ani za treść usług i stron internetowych osób trzecich. Informacje na temat praktyk innych organizacji w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w politykach prywatności takich organizacji.

 

10. Zmiany w Polityce

Możemy zmienić niniejszą Politykę w celu uwzględnienia zmian w produktach PeopleCert lub przepisach prawa bądź z innych przyczyn. Gdy dokonamy istotnych zmian w niniejszej Polityce, powiadomimy Użytkowników o tym. W przypadku korzystania z usług PeopleCert po powiadomieniu o takich zmianach, Użytkownicy będą zobowiązani do przestrzegania takiej zmienionej Polityki.

 

11. Pytania i skargi

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej Polityki lub swoich Danych osobowych przechowywanych przez PeopleCert, prosimy o kontakt pod adresem dataprotection@peoplecert.org. Użytkownik ma również prawo do składania skarg dotyczących przetwarzania jego Danych osobowych do organów ds. ochrony danych w swoim kraju w zakresie przewidzianym przez obowiązujące prawo (np. ogólne rozporządzenie o ochronie danych w UE lub właściwe przepisy dotyczące prywatności danych w innych krajach).